Digitala lärmiljöer

Ålands landskapsregering deltar i ett FoU-program kring Digitala lärmiljöer - likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. Det långsiktiga målet med programmet är att med hjälp av digital teknik få en effektivare användning av lärarresursen oavsett geografiskt läge och därmed ökade förutsättningar för likvärdig tillgång till utbildning. 

FoU-programmet genomförs både som en forsknings- och en utvecklingsprocess där utvecklingsgrupperna har en central roll. I programmet finns forskare från Stockholms universitet och Åbo akademi. Deltagare på förvaltnings/ledningsnivå deltar även de i FoU-arbetet för att i samverkan utveckla ledning och organisation av undervisningen. Forskningsprocessen är interaktiv och sker i samverkan mellan skolans professionella och medverkande forskare. Upplägg och innehåll detaljplaneras av styrgrupp, processledare och forskare i samverkan. Det anpassas till och planeras utifrån de behov och frågor som deltagarna identifierar i arbetet med att leda verksamheterna. Frågeställningar att bearbeta identifieras och beslutas av styr- och processledargrupp tillsammans med forskarna men möjliga områden att utforska är: 

 • Formativ bedömning i digitala miljöer, feedback
 • Elevers motivation i digitala undervisningsmiljöer 
 • Sociala sammanhang och relationer i digitala undervisningsmiljöer
 • Fjärrlärarens och handledarens respektive roller och förutsättningar
 • Behovet av en mix av fysiska och digitala möten mellan elev och lärare
 • Ansvarsfrågor
 • Organisering av fjärr-/distansundervisning 
 • Learning analytics

En utvecklingsgrupp deltar från Åland och i den finns deltagare från Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn (integrationsutbildningen) och Kumlinge grundskola. Utbilningsbyrån representeras i forskningsprogrammets styrgrupp samt fungerar som processledare för utvecklingsgruppen. De deltagande skolornas rektorer bildar tillsammans en lokal styrgrupp för att skapa ett så bra stöd som möjligt för deltagarna att delta i programmet och nå resultat.

Programmet pågår fram till och med 2021 och de förväntade effekter är

 • Ökad likvärdighet
 • Förbättrad kvalitet i fjärr- och distansundervisning
 • Samsyn inom medverkande organisationer på skolans digitalisering och på fjärr- och distansundervisning som en del av den
 • Minskat resande för både lärare och elever, vilket innebär tids- och miljövinster
 • Ökad nationell kompetens inom området digital (fjärr/distans)undervisning
Publicerad 21.5.2019
Uppdaterad 21.5.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.