Tutorlärarutbildning

Läroplanen för grundskolan på Åland håller på att förnyas och i och med den kommer många ut­veck­lings­in­sat­ser att förverkligas för att implementera den nya läroplanen. Ett led i implementerings-processen är sats­ning­en på tu­tor­lä­ra­re. Med tu­tor­lä­ra­re av­ses en lä­ra­re som hand­le­der öv­ri­ga lä­ra­re, bland an­nat i att för­änd­ra skol­kul­tu­ren, för­verk­li­ga en ny pe­da­go­gik och handleda diskussioner kring verksamhetskultur och värdegrund utgående från läroplanens innehåll. Tutorlärare fungerar som ett stöd till skolledningen med att föra skolutvecklingen framåt.

Mål­sätt­ning­en med tutorlärarutbildningen är att ut­bil­da tu­tor­lä­ra­re som kan dela med sig av sin ex­per­tis till sina kol­le­gor och till­sam­mans ut­veck­la sko­lans lär­mil­jö och verk­sam­hets­kul­tur. Tu­tor­lä­rar­na får fär­dig­he­ter i att syn­lig­gö­ra och om­sät­ta mång­si­digt pe­da­go­giskt kun­nan­de i prak­ti­ken samt att ut­veck­la den på lång sikt. Tutorlärarna får även utbildning i fär­dig­he­ter att hand­le­da och ut­bil­da and­ra vux­na. In­tres­se­ra­de och yr­kes­skick­li­ga lä­ra­re ska kun­na bli tu­to­rer och få förutsättningar och mandat att utföra uppdraget sam­ti­digt som man fort­sät­ter att un­der­vi­sa.

Tutorläraruppdraget

 • Kompetenshöjande
 • Möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbetet i den egna skolan och på andra skolor
 • En unik möjlighet att profilera sig som tutorlärare
 • Utökat nätverk och stöd utanför den egna skolan

Uppdraget omfattar

 • Utbildning under ht 2019- vt 2020
 • Ta del av fortsatt fortbildningspaket ht 2020-vt 2021
 • Dela med sig av den expertis kring den nya läroplanen som utbildningen ger
 • Träffas och samarbeta med andra tutorlärare
 • Planera upplägg och utvärdera det som görs
 • Handleda andra lärare i grupp och enskilt
 • Leda pedagogiska diskussioner både på den egna skola och andra

Utbildningens omfattning

 • Inleds oktober 2019 och avslutas maj 2020
 • 3 närstudietillfällen à 2 heldagar
 • Studieuppgifter mellan tillfällen

Uppdragets preliminära utformning

 • Tutorlärargruppen kommer att ledas av en huvudtutor som är anställs av landskapsregeringen
 • Alla skolor ska ha tillgång till lika mycket tid av en tutorlärare men det kommer inte att finnas tutorlärare på varje skola
 • Alla tutorlärare har 4 veckotimmar undervisningsfritt för att utöva sitt uppdrag fr.o.m. höstterminen 2020 och två läsår framåt
 • Kontinuerlig kontakt med skolledningen
 • Månadsvisa träffar med övriga tutorlärare

Tutorutbildningen sker i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi och Yrkeshögskolan Novia. 

Vid frågor eller funderingar gällande den nya läroplanen eller tutorläraruppdraget kan ni kontakta specialsakkunnig Katarina Halme- Wiklund på via 018–25239 eller katarina.halme-wiklund@regeringen.ax

Publicerad 11.6.2019
Uppdaterad 11.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.