Grundskolans nya läroplan

Arbetet med att ta fram en ny läroplan för grundskolan på Åland inleddes i februari 2018. Katarina Halme-Wiklund leder arbetet som är beräknat att vara klart i början av 2020.​

Arbetsprocessen med den nya läroplanen kommer att innefatta inläsning och omvärldsbevakning där den nuvarande åländska läroplanen jämförs med läroplaner i de andra nordiska länderna, en referensgrupp har sammansatts och en kontinuerlig kontakt med fältet kommer att hållas under hela revideringsarbetet bl.a. genom enkäter, skolbesök och längre fram seminarier och lärarträffar.

Pedagoger, lärare, sakkunniga inom skola och andra som berörs av läroplanen kan komma med input genom att skriva in kommentarer på utkast som kommer att sättas ut regelbundet via hemsidan. 

Följande mål har satts upp för revideringsarbetet:

  • stärka enhetligheten och likvärdigheten mellan skolor på Åland
  • få en uppdaterad läroplan som följer den reviderade skollagen
  • få ett tydligt styrdokument som möter de nya krav samhället ställer på skolan
  • förtydliga målbeskrivningen inom ämnesdelen och skapa riktlinjer för ämnesövergripande samarbete

Man kan följa arbetet med läroplansrevideringen genom att prenumerara på hemsidans nyheter.

Publicerad 20.3.2018
Uppdaterad 15.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.