Ett finlandssvenskt resurscenter

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan – Skolresurs – är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt som sedan hösten 2012 ägs av Åbo Akademi (ÅA). Samarbetet gäller alla landets svensk- och tvåspråkiga universitet och yrkeshögskolor, verksamma inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Skolresurs’ verksamhet är byggd kring de specifika projekt vi fått finansiering för och de resurspersoner som är knutna till projektet. De arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. Skolresurs strävar efter att ha verksamhet på så många orter i Svenskfinland som möjligt för att kunna verka på ett regionalt plan samt erbjuda verksamhet för alla utbildningsstadier, från förskola till gymnasium.

Resurscentrets information och material finns på webbplatsen www.skolresurs.fi

 

Organisation

ÅA och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) har ett avtal för samarbete kring Skolresurs, som gäller för perioden 1.8.2015–31.12.2018. Administrativt är Skolresurs placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL) i Åbo. Skolresurs har en styrgrupp som drar upp riktlinjer och ramar för verksamheten.

 

Målsättningar och principer

Skolresurs’ huvudsakliga mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik hos barn och unga och att öka rekryteringen för fortsatta studier inom dessa ämnen och vill därför fungera som en inspiratör och handledare för lärare i förmedlingen av nya metoder och idéer. Genom att utgöra en länk mellan skolan och högre utbildning underlättas kopplingen mellan lärarna och aktuell forskning och kommande yrkesliv.

Samarbetet med skolorna involverar lärarna från alla stadier: grundskolans F-9 och gymnasiet. Skolresurs har möjlighet att påbörja kontakten med lärarna redan under ämneslärarutbildningen.

Skolresurs’ verksamhetsprinciper kan sammanfattas i följande punkter:

  • Skolresurs satsar på pilotverksamhet där nya metoder/material för undervisning studeras. Lyckade koncept kan sedan föras vidare till andra aktörer.
  • Skolresurs erbjuder studiebesök, demonstrationer och handledning för att ge insikt i naturvetenskap i teori och praktik.
  • Skolresurs ansvarar för att förmedla aktuell information till lärare, skolledning och föräldrar. Det gäller i huvudsak information om forskning, utbildningar, händelser och material för undervisningen.
  • Skolresurs producerar material för undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik för i huvudsak grundskolan och gymnasierna.
  • Skolresurs deltar i nationella och internationella samarbeten som stöder Skolresurs’ verksamhet.

Skolresurs leds av en verksamhetsledare och en projektkoordinator och verksamhetens kärna utgörs av resurspersoner som knyts till Skolresurs under längre eller kortare perioder.

Mer om Skolresurs verksamhet hittar du här.

 

Material

Bland alla projekt som Skolresurs varit delaktiga i och material de tagit fram finns också Östersjöpusslet. Det är ett digitalt pussel som innehåller presentationer av olika aktörer och yrkesgrupper som arbetar vid, med och för Östersjön, kombinerat med faktauppgifter, diskussionsteman och material för elevarbete i klass.

Här kommer du direkt till materialets webbplats.

Länkar till Skolresurs´ övriga material:

Allt material är licensierat under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Publicerad 14.5.2018
Uppdaterad 16.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.