Föreläsarpresentation Anna Lindholm

Anna Lindholm är filosofie doktor i svenska som andraspråk och arbetar vid Karlstads universitet sedan tio år tillbaka. Hon har en grundskollärarutbildning i årskurs 4–9 i svenska som andraspråk, engelska och tyska och har arbetat i grundskolan (årskurs 6-9) under en tioårsperiod. Hon har även gått en forskarutbildning i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet där hon disputerade i juni 2019. För närvarande är Anna involverad i två forskningsprojekt. Det ena handlar om att undervisa om ”språk och migration” på mellanstadiet och det andra fokuserar läsläxa och föräldrasamverkan i språkligt heterogena klasser (årskurs 3). 

Annas avhandling heter Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. I avhandlingen studeras lässtrategiers betydelse för flerspråkiga elevers måluppfyllelse i ett undervisnings-, läsutvecklings- och individperspektiv. Studien är genomförd på en skola där 95 % av eleverna är flerspråkiga och där skolan har satsat på att kompetensutveckla alla lärare i arbete med lässtrategier. 

Anna håller föreläsningen Att utveckla flerspråkiga elevers läsförståelse både på torsdag och fredag under Dialog 2020. Målgruppen är lärare som undervisar i olika ämnen på grundskolan. Skolledare, politiker eller andra som är intresserade av hur man kan arbeta för att utveckla elevers läsförståelse är också välkomna!  

Publicerad 18.11.2019
Uppdaterad 18.11.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.