Föreläsarpresentation, Gerda Kraemer och Clara Lindqvist

Gerda Kraemer arbetar som psykolog vid Helsingfors svenskspråkiga gymnasier. Som gymnasiepsykolog har Gerda utvecklat arbetssätten inom den generella studerandevården, som handlar om att stöda samtliga studerandes välmående, känsla av gemenskap och studiefärdigheter. Under de kurser, lektioner och workshops som Gerda drar i skolvardagen strävar hon efter att utöka deltagarnas förståelse för psykisk (o)hälsa och att väcka en accepterande attityd till det egna fungerandet. Utöver sitt arbete i gymnasievärlden har Gerda även arbetat som psykolog med yngre barn och barnfamiljer, samt inom psykiatrin. 

Clara Lindqvist jobbar som biträdande tjänste rektor vid Grundskolan Norsen i Helsingfors. Clara har arbetat både som klasslärare, rektor och biträdande rektor inom skolvärlden men även som barnskötare inom barnskyddet. Clara tycker att en av skolans viktigaste uppgift vid sidan om utbildningsuppgiften är att fostra alla elever till människor som trivs med sig själv och andra. Därför har hon under flere år poängterat vikten av att lära ut sociala och emotionella färdigheter i skolan och prövat på olika modeller för detta arbete.

       

Gerda och Clara föreläser båda dagarna under Dialog 2021 på temat Upptäcka och förebygga utanförskap.

Publicerad 14.1.2021
Uppdaterad 15.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.