Föreläsarpresentation Rolf Sundqvist

Rolf Sundqvist arbetar som utbildningsdirektör i Pedersöre kommun och initierade ett arbete med självutvärdering i anslutning till den senaste läroplansreformen. Självutvärderingsmaterialet har uppmärksammats i andra kommuner och används idag runt om i Svenskfinland. Med sig som föreläsare har han Pia Boström, t.f. rektor i Kyrkoby skola i samma kommun. Pia har haft en central roll då självvärderingsmaterialet utarbetats och implementerats i skolorna. Materialet har utprövats och justerats på pilotskolor och används i alla skolor i kommunen och sträcker sig från förskola till åk 9.

Målet med materialet är att det ska resultera i att barnet/eleven är mer delaktig och får en större självkännedom och att föräldern får en större inblick i barnets vardag och utveckling i förskolan/skolan. Materialet ger en möjlighet att förankra centrala principer i läroplanen hos eleverna och föräldrarna och det blir för lärarna ett konkret verktyg för utvecklingssamtalen. Det har också blivit en del av arbetet att systematisera den formativa bedömningen och synliggöra lärandet. Du kan titta närmare på materialet på deras webbplats.

Under föreläsningen ger de exempel på hur de använder sig av materialet och hur det stöder implementeringen av det centrala innehållet i läroplanen, nämligen de sju mångsidiga kompetenserna.

Rolf och Pia föreläser båda dagarna under Dialog 2019 och vänder sig i första hand till lärare och personal i grundskolan och förskolan.

Publicerad 16.11.2018
Uppdaterad 16.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.