Delaktighet

Innehåll: För att främja målet som gäller social hållbarhet krävs det att bildning och kunnande stärks hos den enskilda individen. Ett spår inom Dialog som speciellt stöder målen 4 och 5 är delaktighet. För att en person ska känna delaktighet i utbildningen är det viktigt att det finns tillgång till inkluderande utbildningar som utvecklar färdigheter, motarbetar diskriminering och som också tillser en likvärdig tillgång till resurser. På så sätt möjliggörs ett livslångt lärande. Under spåret Delaktighet kan ni ta del av föreläsningarna: 

 • Upptäcka och förebygga utanförskap med Clara Lindqvist och Gerda Kraemer 
 • Elevdemokrati med Jonna Varsa från Rädda Barnen Åland 
 • Att öka kommunikativ delaktighet hos elever med språkstörning/DLD med Anna-Eva Hallin från Enheten för logopedi på Karolinska Institutet 
 • På andra sidan spektrumet med Alexander Skytte, idrottslärare i Sverige 
 • Assesment med Pekka Peura
Upptäcka och förebygga utanförskap

Innehåll: Hur skall man kunna koncentrera sig på skolan och undervisningen om man hela tiden känner sig utanför och att man inte hör till skolans gemenskap?

Under den stund vi har tillsammans ska vi söka lösningar och modeller för hur vi kan hjälpa de studerande med svårigheter som utfrysning, ensamhet och mobbning. Vi kommer också att diskutera vilken inverkan känslan av delaktighet har på sannolikheten att de studerande fäster sig vid sin skola och sina studier. 

Föreläsare: Clara Lindqvist och Gerda Kraemer 

Målgrupp: hela grundskolan, gymnasiet och högskolan

 

Blogginlägg!

Delaktighet och inflytande i praktiken

Innehåll: Den nya grundskolelagen på Åland ger alla elever rätt till delaktighet i alla frågor som direkt berör elevens vardag och att ha möjlighet att delta i utvecklingen av utbildningen. 

Syftet med workshopen är att stödja arbetet med elevdelaktighet och att ge inspiration och verktyg till alla som jobbar med elever för att införliva barnets rätt till delaktighet och inflytande i praktiken. Under workshopen kommer vi att prata om elevdelaktighet i ett större perspektiv med en tydlig koppling till det som barnkonventionen samt den nya grundskolelagen och läroplanen förutsätter. Fokus ligger på att dela praktiska tips, metoder och goda exempel om steg vi kan ta för att säkerställa verklig och meningsfull delaktighet för alla elever. 

Föreläsare: Jonna Varsa

Målgrupp: grundskolan

Blogginlägg!

Att öka kommunikativ delaktighet hos elever med språkstörning/DLD

Innehåll: Språkstörning/DLD är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn, ungdomar och vuxna, men den är fortfarande en av de mest okända. I denna föreläsning kommer Anna Eva att beskriva vad språkstörning är och vilka konsekvenser språkstörning kan få för kommunikativ delaktighet och relationer i skolan, och därmed även motivation och möjligheter för inlärning – allt utifrån aktuell forskning. Hon kommer också diskutera och ge praktiska exempel på hur man kan öka delaktigheten för elever med språkliga svårigheter. Föreläsningen har fyra delar:

 • Språkstörning/DLD, språklig tillgänglighet och språklig sårbarhet i skolan
 • De största hindren för kommunikativ delaktighet
 • Samband mellan positiva relationer och positiva lärbeteenden hos elever med DLD
 • Låt allas röster höras – exempel på verktyg, material och insatser som kan öka kommunikativ delaktighet

Till de tre första delarna kommer ett diskussions-/reflektionsunderlag finnas för att ni ska få reflektera kring språkstörning och kommunikativ delaktighet utifrån era erfarenheter och förutsättningar. Diskussionsledare kommer då att vara privatpraktiserande talterapeuten/logopeden Nina Nylander, som som har erfarenhet som skollogoped. Under konferensdagarna kommer Anna Eva också vara tillgänglig på epost för frågor kring sin föreläsning och kring språkstörning/DLD. Anna-Eva Hallins föreläsning är inspelad medan Nina Nylander finns med i realtid.

Föreläsare: Anna-Eva Hallin

Målgrupp: grundskola samt förskoleklass

Blogginlägg!

På andra sidan spektrumet

Innehåll: Att veta hur man vill och bör agera i utmanande pedagogiska situationer i teorin är en sak. Att få det att hända i praktiken, en alldeles sådär vanlig men ovanligt stökig dag som inte alls blev som man hade hoppats, tänkt eller planerat är en helt annan. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av inslag från en turbulent skolgång med ADHD och en outredd aspergerproblematik. Hur dessa erfarenheter har kommit att påverka förståelsen och bemötandet av behov hos barn, men även personal, och hur man kan göra för att skapa rätt förutsättningar i en verksamhet som präglas av olikheter. Under föreläsningen kommer Alexander väva ihop den egenlevda erfarenheten från hans skolgång med rollen som lärare. Genom detta går det att nå unika insikter över små förändringar som kan göra underverk för eleverna i verksamheten. 

 • Hur kan en skoldag upplevas av en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
 • Medvetna pedagoger gör medvetna val – hur kan du organisera och kommunicera för att bemöta barns behov och skapa en mer tillåtande miljö?
 • Förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga
 • Att tänka och fungera olika – vad är rätt eller fel och vem bestämmer det?

Föreläsare: Alexander Skytte

Målgrupp: Förskola och grundskola men fungerar även för högre stadier

Blogginlägg!

Assessment

Innehåll: Observera att föreläsningen i huvudsak är på engelska!

This lecture is all about assessment. Why is it essential for teachers to always develop their assessment skills, knowledge and tools? And how to do it with reasonable workload? Which are the main assessment practises to concentrate on? And how to emphasize formative assessment in teaching?

Key topics:

 • Zone of proximal development
 • Psychological safety 
 • Formative vs. summative assessment
 • Self-evaluation
 • Peer feedback
 • Concrete tools for teachers to develop assessment skills

Föreläsare: Pekka Peura

Målgrupp: grundskola, gymnasier, högskola

Blogginlägg!

 

Publicerad 30.11.2020
Uppdaterad 28.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.