Kommunikation

Utbildningssystemen behöver möta människors behov under hela livet och en förutsättning för den studerandes välbefinnande är att hen blir bemött på ett hållbart sätt. Under spåret Kommunikation stöder Dialog 2021 hållbarhetsmålen 3 och 4 genom följande föreläsningar:

  • Alla lärare skrivlärare i eget ämne - gengrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med Annette Kronholm-Cederberg
  • Kommunikation, delning och gemenskap - hur skapar man förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat, delningskultur och att trivas bättre på jobbet med Anna-Lena Groos
  • Perspektiv på flerspråkigt lärande i skola med Siv Björklund
Alla lärare skrivlärare i eget ämne - gengrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Innehåll: Hur får vi som pedagoger eleverna att förstå vad de läser? Hur får vi eleverna att verkligen svara på frågan och inte bara flumma runt? Samtidens multimodala textflöden och därmed ökade krav på kritisk läs- och skrivkunnighet utmanar skolans skriftpraktiker. Skolans skrivundervisning har ett uppdrag att erbjuda trygga ramar och skriviver, vilka stärker de ungas läs- och skrivkompetens för ett aktivt medborgarskap. 

Föreläsningen bygger på genrepedagogiska teorier och utgår från projekt Skrivande skolas syn på varje lärare som skrivlärare i eget ämne. Avbrott med kollaborativt skrivande och smågruppsdiskussioner ingår i helheten. 

Föreläsare: Annette Kronholm-Cederberg

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

Kommunikation, delning och gemenskap - hur skapar man förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat, delningskultur och att trivas bättre på jobbet

Innehåll: I början av min lärarkarriär, både på yrkeshögskolan och i yrkesgymnasiet, upplevde jag en ensamhet i mitt arbete. Jag saknade ett forum för samarbete och diskussion. Att få samarbeta med kollegorna och få tips av mer erfarna lärare och att dela material – saker som på ett markant sätt kan underlätta en lärares vardag och framförallt en lärares välmående. Att lärarna mår bra är en viktig grej också för de studerande. 

Med detta surrande i hjärnan initierade jag och sökte EU-stöd för ett förprojekt och sedan ett treårigt projekt som skulle föra denna tanke och utvecklingsarbete vidare.

I samma veva blev jag programansvarig för ett program, sedan för flera program och nu biträdande rektor. Som ledare är det lättare att påverka hur kommunikationsklimatet och delningskulturen önskas vara.   

Sedan fortsatte arbetet med att ändra en kultur från stängd till öppen, och det berättar jag om på Dialog, under ett kort inlägg på ca 15 minuter med tid för diskussion efteråt. Det innebär att hela föreläsningen kan sluta innan utsatt tid beroende på hur lång diskussionen blir efteråt.

Föreläsare: Anna-Lena Groos

Målgrupp: skolledare, samtliga

Blogginlägg!

Perspektiv på flerspråkigt lärande i skolan

Innehåll: I dagens skola ökar andelen elever som har ett annat modersmål än skolans undervisningsspråk och den här utvecklingen återspeglar sig också i aktuella styrdokument för skolan. Föreläsningen inleds med en diskussion kring centrala termer och begrepp inom flerspråkig undervisning. Därefter presenteras ett antal aktuella forskningsprojekt om flerspråkigt lärande i de svenska skolorna i Finland. Avslutningsvis lyfts olika undervisnings- och kommunikationsstrategier för att utveckla två- och flerspråkighet fram. Under föreläsningen ges möjligheter att diskutera och reflektera kring de presenterade delområdena i smågrupp. 

Föreläsare: Siv Björklund

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

 

  

 

 

 

Publicerad 5.1.2021
Uppdaterad 15.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.