Välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Personer som upplever svårigheter och stress eller som känner sig utanför riskerar lättare att hamna i ohälsosamt beteende.  Spåret Välbefinnande stöder hållbarhetsmål 3 och 10 genom föreläsningarna:

  • Svåra samtal med Ann-Charlotte Kjerulf
  • Hållbart yrkesliv – att orka arbeta som lärare med Ove Näsman
  • Stresshantering för studerande med Niklas Wahlström
Svåra samtal - en utmaning för oss alla som jobbar med barn och unga

Innehåll: Vi som yrkesmässigt kommer i kontakt med barn och unga behöver kontinuerligt öva oss i konsten att föra svåra samtal. Svåra samtal är ofta krävande vad gäller samtalets tema, orsak, genomförande och vår egen insats. Det gäller att behärska samtalsmetodik, att vara en aktiv lyssnare, utnyttja sin kognitiva empati men också om att våga vara både modig och ödmjuk, innovativ och relationsbaserad.

Skolningstillfället innehåller både teori och fiktiva övningar i smågrupp utgående från temat svåra samtal. Målgrupp för skolningen är yrkesgrupper som på olika arbetsfält arbetar med barn och ungdomar samt ev. med deras vårdnadshavare. Kunskap och redskap behövs och är nödvändiga för att tryggt våga ansvara för och genomföra svåra samtal. 

Föreläsare: Ann-Charlotte Kjerulf

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

Hur ska jag orka bättre som lärare?

Innehåll: Föreläsaren strävar till att skapa interaktiv diskussion om lärarnas arbetsvälbefinnande utgående från svaren på frågan som besvaras vid anmälningen och utgående från vetenskapliga referenramar och egen erfarenhet. 

Föreläsare: Ove Näsman

Målgrupp: samtliga

Blogginlägg!

Stresshantering för studerande

Innehåll: Resultaten i hälsa och välbefinnande är i Gymnasiet Grankulla samskola de bästa i hela huvudstadsregionen. Skolans tidigare rektor Niklas Wahlström berättar om det hälsofrämjande arbete som ledde till dessa resultat. Förutom hur man bygger upp ett stödjande skolklimat berättar han och leder smågruppsdiskussioner om hur vi på skolan kan motverka stress och ångest bland unga. Föreläsningsavsnitt som bygger på teori och ledarens egen erfarenhet varvas med deltagarnas reflekterande gruppsamtal i denna workshop med målet att deltagarna hittar idéer för utvecklandet av välmåendet och stressförebyggande åtgärder på den egna skolan. 

Föreläsare: Niklas Wahlström

Målgrupp: grundskolans högstadium, gymnasiet, högskolan

Blogginlägg!

 

Publicerad 5.1.2021
Uppdaterad 14.1.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.