Program 7 februari

Program dag 1, 7 februari

på Alandica kultur och kongress

Föreläsningsinnehåll

08.30 Välkomna

Välkomsttal av minister Annika Hambrudd

Praktisk information

08.45 - 9.45 Keynote Emma Frans
Alternativa fakta och post-sanning 

De senaste åren har vi bekantat oss med begrepp som ”falska nyheter”, ”alternativa fakta” och ”post-sanning”. Parallellt med pandemin spreds också en så kallad infodemi där desinformation blandades med halvsanningar och preliminära forskningsresultat. Hur kan ett vetenskapligt förhållningssätt hjälpa allmänheten att hitta rätt? Varför behövs det både källkritik och källtillit? Och när behöver vi rikta den kritiska blicken inåt?

Läs mer om Emma Frans i vår blogg!

10.15 - 11.00 

Under passet kan du välja mellan tre föreläsningar

Kristin Mattsson - Hur kan jag arbeta med jämställdhet i undervisningen?

På föreläsningen / workshopen tar Kristin upp områden som du kan lyfta fram i din undervisning för att verka för jämställdhet. Vi utgår från skolans ämnesplaner där jämställdhet finns med i undervisningen men tar också upp hjälpmedel för hur du generellt kan arbeta med att synliggöra och motverka begränsande könsnormer i din undervisning.

Du får tips på verktyg och material, vilka metodbanker det finns och var du hittar dem.

Målgrupp: alla lärare

Läs mer om Kristin Mattsson i vår blogg!

Anna Borg - Arbeta systematiskt med skolnärvaro och smidiga övergångar i skolan. Obs! Dubbelpass

Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan stärka elevers skolnärvaro genom att arbeta systematisk med att organisera för smidiga övergångar i skolan. Föreläsningen kommer också att innehålla konkreta tips på hur vi kan öka elevernas delaktighet i arbetet och hur skolpersonal kan samarbeta för att stärka elevers förutsättningar för ökad studiero och närvaro

Målgrupp: grundskola och gymnasialstadiet

Läs mer om Anna Borg i vår blogg!

InfoPunkt Åland - Nordplus som verktyg för internationalisering i skola och barnomsorg

InfoPunkt Åland informerar om Nordplus nya program 2023 - 2027. Lärare från Kyrkby högstadium och Ålands yrkesgymnasium berättar om varför de valt att gå med i ett Nordplus-projekt och vilka erfarenheter de fått. 

Medverkande:
InfoPunkt Åland - Annette Rumander och Carola Eklund
Kyrkby högstadium - Linda Söderström
Ålands yrkesgymnasium - Gabriella Nordlund och Petra Malmström

Målgrupp: alla lärare, rektorer och föreståndare

11.15 - 12.00

Under passet kan du välja mellan tre föreläsningar

Emma Frans - Lärarens roll i infodemin, workshop

Infodemin handlar inte bara om corornaviruset och pandemin utan den beror på vad som pågår i världen över lag. Ämnet är brett och högst relevant även då vi lägger pandemin bakom oss. Rysslands invasion följdes av ett propagandakrig och t.ex svenska valrörelsen präglades av trollfabriker och vinklade budskap. Vilka utmaningar skapar detta för lärarna och vilka verktyg finns som stöd? Under workshopen resonerar föreläsaren och deltagarna kring detta.

Målgrupp: alla 

Mer om Emma Frans i vår blogg!

Maria Rönn-Liljenfeldt - Samundervisning - ett sätt att stödja elelver i det gemensamma klassrummet

Maria Rönn-Liljenfeldt kopplar sin föreläsningen till fjolårets inslag under Dialog 2022 ”Samundervisning –ett sätt att stödja elever i det gemensamma klassrummet” med utgångspunkt i forskningsresultat gällande rektorers upplevelser av sin egen och lärarnas roller i förverkligandet av samundervisning samt elevernas uppfattningar om samundervisande lärares roller och ansvar och elevernas uppfattningar om lärande, delaktighet och miljö i samundervisande klass.

Föreläsningen utgår från forskning inom området och praktiska exempel från skolan presenteras för att inspirera deltagarna till att fundera över hur samundervisning kan förverkligas i den egna verksamheten.

Målgrupp: grundskola och gymnasialstadiet

Läs mer om Maria Rönn-Liljenfeldt i vår blogg

Astrid Frylmark - På väg in i språket

Under sina första levnadsår utvecklar små barn sitt eller sina modersmål. Det är sällan vi tänker på vilken fantastisk prestation detta är. Från omedvetet ljudande till att säga hela meningar och fantisera ihop berättelser. Från att känna igen föräldrarnas röster till att förstå långa sagor.

Föreläsningen berör viktiga milstolpar i utvecklingen när det gäller kommunikation, språk och tal. I förskolan kan vi skapa förutsättningar för barnen att utveckla såväl förmågan att lyssna och förstå som att själva uttrycka sig verbalt. Vi kan och ska verka för alla barns språkutveckling både när det går bra och när det finns bekymmer. Särskild betoning läggs på konsten att lyssna och berätta för och tillsammans med barn.

Webbföreläsning

Målgrupp: personal inom arbetar med de allra yngsta inom barnosorgen

Läs mer om Astrid Frylmark i vår blogg!

13.00 - 14.00 Keynote Fredrik Holmberg
Framtidens kompetenser och MIK-begreppet 

Fredrik Holmberg håller en keynote om framtidens kompetenser och hur MIK-begreppet förändrats sen start.

Målgrupp: alla

Läs mer om Fredrik på vår blogg

14.20 - 15.10 

Under passet kan du välja mellan 4 föreläsningar

Nina Bergdahl - Design för engagerat lärande

Nina Bergdahl föreläser om design för engagerat lärande i synkrona, asynkrona och hybrida lärande situationer.

Målgrupp: gymnasialstadiet och högskolan, lärare från grundskolan kan också dra nytta av innehållet

Läs mer om Nina Bergdahl i vår blogg!

Fredrik Holmberg - Berättandets grammatik

Den största mediekonsumtionen är sedan decennier de rörliga bilderna. Vi omger oss med korta klipp, tv-serier, spel och film. Det är lustfyllt att se på film. Det skall vi använda oss av.

I denna workshop undersöker vi hur vi kan använda oss av elevernas erfarenheter och mediekonsumtion för att stärka vårt berättande, tolkningsförmåga och förståelse av kulturhistorien.

Men vilka är berättandets grunder? För att svara på de frågan tar vi hjälp av Aristoteles och Shakespeare, och många bilder och filmklipp. Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio ger tips på enkla verktyg att använda i undervisning, analys och eget skapande. Metoder som han och kollegorna med framgång använt i trettio år med elever från mellanstadiet och uppåt.

Målgrupp: alla lärare från åk 3 och uppåt

Läs mer om Fredrik Holmberg i vår blogg

Maria-Pia Gottberg - Medkänslans pedagogik

Föreläsningen Medkänslans pedagogik baseras på boken med samma namn och handlar om hur vi stöttar barn mot att bättre förstå och handskas med känslor, att utveckla självkännedom, impulskontroll, empati och medkänsla med andra. 

Därefter följer en workshop som Maria-Pia leder tillsammans med skådespelaren Ursula Schober där vi utforskar och konkretiserar det som föreläsningen har handlat om. Genom kreativa metoder och gestaltning kan vi stötta barn mot att bli vän med sina känslor och lära sig att styra sig själva med hjälp av sina känslor hellre än att styras av dem. 

I samband med föreläsningen och workshopen går det att titta på och köpa Maria-Pias uppskattade material och böcker.

Observera att föreläsningen är ett dubbelpass om du väljer att också gå på workshopen. Den bygger däremot på föreläsningen och det är en fördel om du går den först. Du bokar dig separat för varje pass.

Målgrupp: personal inom barnomsorg och grundskola

Du kan läsa mera om Maria-Pia på vår blogg!
 

Liselotte Kjellmer - Språkligt tillgänglig lärmiljö för elever med språkstörning - och alla elever, observera att föreläsningen är ett dubbelpass!

Lisens föreläsning handlar om vad språkligt tillgänglig lärmiljö är och hur vi kan skapa förutsättningar för en sådan lärmiljö för elever med språkstörning - och alla elever! I föreläsningen gör Lisen nedslag inom sex olika områden: Förståelse – visuellt stöd – frigöra bearbetningskapacitet – språkutvecklande arbetssätt – digitala verktyg - organisation. 

Webbföreläsning

Målgrupp: alla 

Läs mer om Lielott Kjellmer i vår blogg!

15.20 - 16.10

Under passet kan du välja mellan tre föreläsningar

Maria-Pia Gottberg och Ursula Schober - Medkänslans pedagogik, workshop

Efter en inledande föreläsning passet innan följer en workshop som Maria-Pia leder tillsammans med skådespelaren Ursula Schober där de utforskar och konkretiserar det som föreläsningen har handlat om. Genom kreativa metoder och gestaltning kan barn stöttas mot att bli vän med sina känslor och lära sig att styra sig själva med hjälp av sina känslor hellre än att styras av dem. 

I samband med föreläsningen och workshopen går det att titta på och köpa Maria-Pias uppskattade material och böcker.

Observera att workshopen utgår från föreläsningen och det är en fördel om du går den först

Målgrupp: personal inom barnomsorg och grundskola

Du kan lära mer om Maria-Pia och Ursula Schober på vår blogg! 

Maria Wiman - En relevant och meningsfull skola för våra barn och unga

Eleverna är inte bara framtiden – de är också nutiden! Hur gör vi skolan relevant och meningsfull för våra barn här och nu? Hur uppmuntrar vi till ett lärande som får ringar på vattnet och spiller över? Och hur rustar vi våra barn för en i dagsläget ganska osäker framtid? I denna föreläsning pratar Maria om hur vi med demokratiska verktyg i klassrummet kan fostra framtidens samhällsmedborgare. Här får ord som meningsfullhet, relevans och motiverande undervisning konkret innebörd. Med båda benen på klassrumsgolvet är Marias föreläsning förankrad i den alldeles vanliga verkligheten. “Skolan är som en jävla skokartong”, sa en av Marias elever en gång. Och kan vi väl inte ha det?"

Målgrupp: lärare i grundskolan

Du kan läsa mer om Maria-Pia i vår blogg!

 

Publicerad 8.12.2022
Uppdaterad 6.2.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.