Program 8 februari

Program dag 2, 8 februari 2023

på Alandica kultur och kongress

Föreläsningsinnehåll

08.30 Välkomna

Avdelningschef Niklas Stenbäck hälsar alla välkomna

Praktisk information

8.45 - 9.45 Keynote Katarina Sperling
AI - konsekvenserna för skolan

Katarina Sperling kommer att med utgångspunkt i sin egen forskning prata om hur AI och andra data-drivna teknologier introduceras i skolan och vilka konsekvenser det har och kan få för utbildningsväsendet.

Webbföreläsning 

Läs mer om Katarina i vår blogg!

10.15 - 11.00

Under passet kan du välja mellan 3 föreläsningar

Anna Borg - Arbeta systematiskt med skolnärvaro och smidiga övergångar i skola. Obs! Dubbelpass

Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan stärka elevers skolnärvaro genom att arbeta systematisk med att organisera för smidiga övergångar i skolan. Föreläsningen kommer också att innehålla konkreta tips på hur vi kan öka elevernas delaktighet i arbetet och hur skolpersonal kan samarbeta för att stärka elevers förutsättningar för ökad studiero och närvaro

Målgrupp: grundskola och gymnasialstadiet

Läs mer om Anna i vårt blogginlägg!

Maria Rönn-Liljenfeldt - Samundervising- ett sätt att stöjda elever i det gemensamma klassrummet

Maria Rönn-Liljenfeldt kopplar sin föreläsningen till fjolårets inslag under Dialog 2022 ”Samundervisning –ett sätt att stödja elever i det gemensamma klassrummet” med utgångspunkt i forskningsresultat gällande rektorers upplevelser av sin egen och lärarnas roller i förverkligandet av samundervisning samt elevernas uppfattningar om samundervisande lärares roller och ansvar och elevernas uppfattningar om lärande, delaktighet och miljö i samundervisande klass.

Föreläsningen utgår från forskning inom området och praktiska exempel från skolan presenteras för att inspirera deltagarna till att fundera över hur samundervisning kan förverkligas i den egna verksamheten.

Målgrupp: grundskola och gymnasialstadiet

Läs mer om Maria Rönn-Liljenfeldt i vår blogg

Kristin Mattsson - Hur kan jag arbeta med jämställdhet i undervisningen?

På föreläsningen / workshopen tar Kristin upp områden som du kan lyfta fram i din undervisning för att verka för jämställdhet. Vi utgår från skolans ämnesplaner där jämställdhet finns med i undervisningen men tar också upp hjälpmedel för hur du generellt kan arbeta med att synliggöra och motverka begränsande könsnormer i din undervisning.

Du får tips på verktyg och material, vilka metodbanker det finns och var du hittar dem.

Målgrupp: alla lärare

Läs mer om Kristin Mattsson i vår blogg!

 

11.15 - 12.00

Under passet kan du välja mellan 3 föreläsningar

Kristina Edström - Lärartricket: Hur kan vi förbättra studenternas lärande utan att lägga mer tid själva?

När vi diskuterar hur studenternas lärande kan förbättras tar många för givet att det kräver en större lärarinsats. Men då det varken är möjligt eller hållbart att lägga ytterligare 100 lärartimmar, hur kan vi förbättra studenternas lärande utan att öka lärartiden? Principen är att läraren ska göra mera av sådant som leder till bättre lärande, och då dra ner på något som inte är lika effektivt. Det här ”tricket” illustreras med konkreta exempel, utvalda för att utmana gamla undervisningsmetoder och undersöka möjliga alternativ. Behållningen är flera konkreta tips, men framför allt har vi testat att se på undervisning ur ett lärandeperspektiv.

Målgrupp: alla

Läs mer om Kristina Edström på vår blogg!

Maria Wiman - En relevant och meningsfull skola för våra barn och unga

Eleverna är inte bara framtiden – de är också nutiden! Hur gör vi skolan relevant och meningsfull för våra barn här och nu? Hur uppmuntrar vi till ett lärande som får ringar på vattnet och spiller över? Och hur rustar vi våra barn för en i dagsläget ganska osäker framtid? I denna föreläsning pratar Maria om hur vi med demokratiska verktyg i klassrummet kan fostra framtidens samhällsmedborgare. Här får ord som meningsfullhet, relevans och motiverande undervisning konkret innebörd. Med båda benen på klassrumsgolvet är Marias föreläsning förankrad i den alldeles vanliga verkligheten. “Skolan är som en jävla skokartong”, sa en av Marias elever en gång. Och kan vi väl inte ha det?"

Målgrupp: lärare i grundskolan

Läs mer om Maria Wiman på vår blogg!

Nathalie Lindgren - Stationsarbete som arbetssätt, observera att föreläsningen är ett trippelpass!

Nathalie Lindgrens föreläsning och workshop innehåller många konkreta tips gällande:

  • Stationsarbete: hur går det till och vad ska man tänka på vid planeringen?
  • En kort inblick i Sveriges obligatoriska kartläggning i förskoleklass
  • Hur kan bildstöd användas för att förtydliga undervisningen
  • Bornholmsmodellen: hur kan vi fördjupa oss i språklig medvetenhet
  • Differentierad undervisning

Föreläsningen/workshopen riktar sig till personal inom barnomsorg, förundervisning och åk 1-3. Stationsarbete kan genom anpassning användas som arbetssätt både för äldre och yngre barn. Observera att tillfället är 11.15 - ca 15.10 med paus för lunch och kaffe. 

Målgrupp: Personal inom förundervising och de lägsta årskurserna i grundskolan

Läs mer om Nathalie på vår blogg!

 

13.00 - 14.00 Keynote: Fredrik Holmberg
Framtidens kompetenser och MIK-begreppet

Fredrik Holmberg håller en keynote om framtidens kompetenser och hur MIK-begreppet förändrats sen start.

Målgrupp: alla

Läs mer om Fredrik Holmberg i vår blogg!

14.20 - 15.10

Under passet kan du välja mellan 2 föreläsningar

Nina Bergdahl - Det kritiska engagemanget

Nina Bergdahl berättar under föreläsningen om betydelsen av elevers engagemang och disengagemang och att undervisa när eleven är en robot.

Målgrupp: lärare i grundskolan men lärare på högre stadier kan också dra nytta av innehållet

Läs mer om Nina Bergdahl på vår blogg!

Utbildningsbyrån - Digital kompetens, en strategi för utbildningssektorn

Ett förslag till strategi för digital kompetens för utbildningssektorn har tagits fram under det senaste året. Strategin riktar sig till hela utbildningssektorn från barnomsorg till högskolan på Åland. Lärare från skolor och daghem har i olika grad involverats i arbetet och under våren kommer också elevers och studerandes syn på digital kompetens att begäras in för att komplettera arbetet. Carola Eklund från utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering, kommer att presentera innehållet och berätta om vilket digitalt stödmaterial som finns för implementeringen och för att strategins övergripande målsättningar ska nås inom varje verksamhet.

15.20 - 16.10 Keynote Siri Helle - Må bra på och av jobbet

Vi både trivs och presterar som bäst när vi mår bra - men hur hinner man ta hand om sig själv i en fullbokad vardag? Här får du psykologens bästa tips för hur man vänder oro och dåliga dagar till motivation och glädje. Verktyg du har nytta av både på och utanför jobbet för ett lyckligare liv.

Webbföreläsning!

Målgrupp: alla

Läs mer om Siri Heller på vår blogg!

 

Publicerad 8.12.2022
Uppdaterad 6.2.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.