Studerandes digitala kompetens

Vilka digitala färdigheter som krävs för medborgare finns bland annat definierat i den europeiska referensramen DigComp 2.2 som är utabetad av Europeiska unionen med målet att förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omvandlingen. Deras handlingsplan stöder den Europeiska pelaren för sociala rättigheter som sätter de ambitiösa politiska målen att minst 80 % av befolkningen med grundläggande digitala färdigheter och att det finns 20 miljoner IKT-specialister nås 2030. Referensramen tillhandahåller ett gemensamt språk för att identifiera och beskriva nyckelområdena för digital kompetens. DigComp 2.2 har uppdaterats våren 2022 och den tar hänsyn till framväxande teknologier som exempelvis artificiell intelligens (AI), Internet of Things eller nya fenomen som distansarbetsförhållanden som har lett till nya och ökade digitala kompetenskrav från medborgarens sida.

Referensramen innehåller fem olika kompetensområden indelade i totalt 21 kompetenser, se bild nedan. Varje kompetens är indelad i tre delar; kunskap, förmågor och attityder. 

1. Information och datakunnighet

Att formulera informationsbehov, att lokalisera och hämta digital data, information och innehåll. Att bedöma källans relevans och dess innehåll. För att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.

1.1 Bläddra, söka, filtrera data, information och digitalt innehåll
 • Att formulera informationsbehov, att söka efter data, information och innehåll i digitala miljöer för att komma åt dem och för att navigera mellan dem.
 • Att skapa och uppdatera personliga sökstrategier.
1.2 Utvärdera data, information och digitalt innehåll 
 • Att analysera, jämföra och kritiskt utvärdera trovärdigheten och tillförlitligheten hos datakällor, information och digitalt innehåll.
 • Att analysera, tolka och kritiskt utvärdera data, information och digitalt innehåll.
1.3 Hantera data, information och digitalt innehåll
 • Att organisera, lagra och hämta data, information och innehåll i digitala miljöer.
 • Att organisera och bearbeta dem i en strukturerad miljö.
2. Kommunikation och samarbete

Att interagera, kommunicera och samarbeta genom digital teknik samtidigt som man är medveten om kulturell och generationsmässig mångfald. Att delta i samhället genom offentliga och privata digitala tjänster och deltagande medborgarskap. För att hantera sin digitala närvaro, identitet och sitt rykte.

2.1 Interaktion via digital teknik
 • Att interagera genom en mängd olika digitala teknologier och att förstå lämpliga digitala kommunikationssätt för ett givet sammanhang.
2.2 Dela via digital teknik 
 • Att dela data, information och digitalt innehåll med andra genom lämplig digital teknik.
 • Att agera som mellanhand, att känna till hänvisnings- och tillskrivningspraxis.
2.3 Engagemang i medborgarskap via digital teknik 
 • Att delta i samhället genom användning av offentliga och privata digitala tjänster.
 • Att söka möjligheter till självförstärkning och deltagande medborgarskap genom lämplig digital teknik.
2.4 Samarbeta via digital teknik
 • Att använda digitala verktyg och teknologier för samarbetsprocesser
 • Att använda digitala verktyg för samkonstruktion och samskapande av data, resurser och kunskap.
2.5 Netikett
 • Att vara medveten om beteendenormer och know-how samtidigt som man använder digital teknik och interagerar i digitala miljöer.
 • Att anpassa kommunikationsstrategier till den specifika målgruppen och vara medveten om kulturell och generationsmässig mångfald i digitala miljöer.
2.6 Hantera digital identitet
 • Att skapa och hantera en eller flera digitala identiteter för att kunna skydda sitt eget rykte.
 • Att hantera den data man producerar genom flera digitala verktyg, miljöer och tjänster.
3. Skapa digitalt innehåll

Att skapa och redigera digitalt innehåll. Att förbättra och integrera information och innehåll i befintligt kunskapsmaterial samtidigt som man förstår hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas. Att veta hur man ger förståeliga instruktioner för ett datorsystem.

3.1 Utveckla digitalt innehåll
 • Att skapa och redigera digitalt innehåll i olika format
 • Att uttrycka sig digitalt.
3.2 Integrera och omarbeta digitalt innehåll 
 • Att modifiera, förfina och integrera ny information och nytt innehåll i en befintlig kunskapsmassa och resurser för att skapa nytt, originellt och relevant innehåll och kunskap.
3.3 Copyright och licenser
 • Att förstå hur upphovsrätt och licenser appliceras på digital information och innehåll.
3.4 Programmering
 • Att planera och utveckla en sekvens av förståeliga instruktioner för ett datorsystem för att lösa ett givet problem eller för att utföra en specifik uppgift.
4. Säkerhet

För att skydda enheter, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer. Att skydda fysisk och psykisk hälsa och vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration. Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och deras användning.

4.1 Skydda enheter
 • Att skydda enheter och digitalt innehåll 
 • Att förstå risker och hot i digitala miljöer.
 • Att känna till säkerhets- och säkerhetsåtgärder
 • Att ta vederbörlig hänsyn till tillförlitlighet och integritet.
4.2 Skyddande av personuppgifter och sekretess
 • Att skydda personuppgifter och integritet i digitala miljöer.
 • Att förstå hur man använder och delar personlig identifierbar information samtidigt när man skyddar sig själv och andra från skador.
 • Att förstå att digitala tjänster använder en "sekretesspolicy" för att informera om hur personuppgifter används.
4.3 Skydda hälsa och välmående
 • Att kunna undvika hälsorisker och hot mot fysiskt och psykiskt välbefinnande vid användning av digital teknik.
 • Att kunna skydda sig själv och andra från eventuella faror i digitala miljöer (t.ex. nätmobbning).
 • Att vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration.
4.4 Skydda miljön
 • Att vara medveten om att digital teknik och deras användning påverkar miljön.
5. Problemlösning

Att identifiera behov och problem samt att lösa begreppsmässiga problem och problemsituationer i digitala miljöer. Att använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter. Att hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen 

5.1 Lösa tekniska problem
 • Att identifiera tekniska problem vid anteringen av enheter och användning av digitala miljöer och att lösa dem (från felsökning till att lösa mer komplexa problem).
5.2 Identifiera behov tekniska svar
 • Att bedöma behov och att identifiera, utvärdera, välja och använda digitala verktyg och möjliga tekniska svar samt att lösa dem.
 • Att justera och anpassa digitala miljöer för personliga behov (t.ex. tillgänglighet).
5.3 Kreativ användning av digital teknik
 • Att använda digitala verktyg och teknologier för att skapa kunskap och för att förnya processer och produkter.
 • Att individuellt och kollektivt engagera sig i kognitiv bearbetning för att förstå och lösa konceptuella problem och problemsituationer i digitala miljöer
5.4 Identifiera digital kompetensluckor
 • Att förstå var den egna digitala kompetensen behöver förbättras eller uppdateras.
 • Att kunna stötta andra med deras digitala kompetensutveckling.
 • Att söka möjligheter till att utveckla sig själv och att hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen.

 

 

Publicerad 5.7.2022
Uppdaterad 31.8.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.