Vägledning

För att få vägledning på Åland idag ska man vara inskriven antingen som studerande i en utbildning eller inskriven som arbetssökande på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Det betyder att personer utanför skolan, personer som är i arbete, personer som planerar att byta yrke och personer som söker en studieplats inte har tillgång till vägledning. Därför pågår projektet Vägledning på Åland. Se bilaga. På Åland ges vägledning i dagsläget som studie- och yrkesvägledning i grundskolan, studiehandledning i gymnasieskolorna, folkhögskola och högskola, vägledning för yrkesval och kompetensutveckling inom arbetsmarknads­servicen samt under senare tid även en vägledningsfunktion för inflyttade till Åland.

I grundskolans läroplan

I grundskolans läroplan finns fastställt att elevhandledning ska ges kontinuerligt under elevernas hela skoltid i samband med den vanliga undervisningen och i enskilda samtal mellan elever och lärare. Elevhandledningen ska innehålla studie-och yrkesvägledning i syfte att fördjupa elevernas kännedom om olika utbildningsmöjligheter och yrkesbranscher.

Studerande på andra stadiet

Studerande som är inskrivna i allmänbildande gymnasieutbildning (Ålands lyceum), grundläg­gande yrkesutbildning (Ålands yrkesgymnasium) och annan utbildning (Ålands folkhögskola) samt i högskoleutbildningen (Högskolan på Åland) har enligt den åländska lagstiftningen rätt till studiehandledning. Det finns också studie- och yrkesvägledning för inskrivna vuxenstuderande, i vilket ingår ansvar för validering och erkännande av kunnande. Till studiehandledningen hör att bistå studerande vid val av studievägar och att underlätta övergången mellan utbildningar och utbildningsnivåer. Studiehandledarna ska bland annat bistå de studerande vid utformandet av den personliga studieplanen och handleda studerande under studietiden, såväl personlig handledning som handledning i grupp, ge vägledning inför vidare studier och ge information om olika karriär- och studievägar och behörigheter.

Vuxna

Vuxna kan ges grundläggande yrkesutbild­ning, yrkesinriktad kompletteringsutbildning och vidareutbildning i form av fristående exa­men enligt rikslagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (FFS 631/1998). På Åland kan även vuxna avlägga examen inom turism, kosthållning och ekonomi, med examensbenämningarna sommelier, barmästare, restaurangkonditor och bagare. Förutom studerande kan myndigheten Ålands gymnasium anta så kallade validander. En validand är en person som utan att vara studerande är antagen och inskriven för validering vid en gymnasieskola för att få sitt kunnande erkänt och bedömt. Sökande som antas som validander måste ha någon form av åtgärdsplan från till exempel arbetskraftsmyndigheten eller en integrationsplan. Skolan ska erbjuda studiehandledning och studievägledning för de som är vuxenstuderande som deltar i grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad kompletteringsutbildning eller i vidareutbildning samt för de som är inskrivna som validander.

AMS

Vägledning för yrkesval och kompetensutveckling är en del av den arbetsmarknadsservice som Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet erbjuder personer som är inskrivna som arbetssökande vid myndigheten. Vägledningen vid Ams ska främja en välfungerande arbetsmarknad och syftar till att stärka enskilda personers möjligheter att få eller att behålla ett arbete. Ams ska hjälpa inskrivna klienter med att lösa frågor som gäller yrkesval och kompetensutveckling samt möjligheten att få jobb. Ams ska också erbjuda information i frågor om utbildning, om vad olika arbetsuppgifter och yrken innebär samt om arbetsmarknaden. För inflyttade till Åland erbjuds även en kompletterande vägledning i form av informationskontoret Kompassen i anslutning till Medborgarinstitutet.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 29.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.