Om utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildnings- och kuluravdelningen vid Ålands landskapsregering ansvarar för den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna och av utbildningen. De stöder utvecklingen i skolorna genom att bland annat utarbeta centrala mål- och styrdokument, som till exempel:

  • läroplaner och läroplansgrunder
  • utfärda anvisningar
  • på olika sätt stöda kompetensutvecklingen hos skolpersonalen.

Utbildningsbyrån är en av fyra byråer vid utbildnings- och kulturavdelning och där arbetar byråchef Elisabeth Storfors, specialsakkunniga Bodil Regårdh, Katarina Halme-Wiklund och Andrea Björnhuvud, två utbildningsanordnare samt vid behov tillfälliga projektledare. 

En skolresurs på Åland

Webbplatsen Utbildning.ax administreras av utbildningsbyrån. Syftet är att vara en skolresurs på Åland och på ett snabbt och enkelt sätt nå ut till alla inom undervisningssektorn med relevant information om vad som är på gång inom avdelningen, inom skolorna, inom barnomsorgen och i vår omvärld. Ett annat syfte är att för allmänheten synliggöra byråns verksamhet, vilken omspänner allt från samarbetet med barnomsorgens förundervisning till Högskolan på Åland med dess forskning.

Aktuell information om skolvärlden

Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och tar upp aktualiteter inom skolvärlden på Åland och i vår omvärld. Informationen är inte heltäckande när det gäller Ålands landskapsregerings information utåt utan består endast av ett urval. Innehållet i exempelvis länkade artiklar och lärobjekt ska inte heller uppfattas som utbildningsbyråns ståndpunkt utan ska ses som information.

Landskapsregeringens officiella meddelanden (allmänna handlingar) kommer fortsättningsvis att publiceras på LR:s webbplats och distribueras till skolor och andra mottagare enligt vedertagen praxis.

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Vi tar gärna emot alla tankar om upplägg och innehåll och ser det också som positivt ifall ni önskar bidra med tips och material som passar in på sidan!

Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 22.3.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.