Läsning

Ålands landskapsregerings Projekt för läsfrämjande 2014 - 2017 utmynnade i åtta utvecklingsområden som grund för fortsatt arbete med läsfrämjande arbete. Bland dessa åtta föreslås bland annat att 

  • Alla skolor och daghem rekommenderas att använda metoden ”wordwalls” i syfte att öka barns ordförråd.
  • I en rekommendation till skolorna påpekas vikten av att inkludera arbetet med läsförståelse i alla skolämnen.
  • Skolorna i ska samarbete med skolornas hem- och skolaföreningar verka för en attitydförändring hos föräldrar vad gäller vikten av högläsning. En framtagen manual sprids på rådgivningsmottagningarna (se bilaga). Om möjligt inkluderas manualen till den information som blivande föräldrar får ta del av.
  • Filmatiserat material som kommit till under projekttiden, görs tillgängligt för samtliga skolor tillsammans med en inspirationsfilm från Skolverkets projekt ”Läslyftet” samt Murray Gadds filmatiserade föreläsning ”Kreativitet och kunskap i skolan”.
Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.