MIK

Vad är MIK?

Idag finns det en mångfald av medier och informationsleverantörer som ger oss alla tillgång till enorma mängder information. En information som i hög grad påverkar våra val och handlingar. Förutom att vi kan ta till oss informationen kan vi också dela den till andra. Därmed blir det en stor utmaning att kunna värdera informationens relevans och pålitlighet utan att för det för den skull inskränker på den enskilda individens rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Detta kan man kalla medie- och informationskunnighet (MIK). På både internationell och nordisk nivå har MIK lyfts som en viktig kompetens.

Ett ramverk har tagits fram av UNESCO med utgångspunkt iartikel 19 av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i syfte att öka kunnigheten inom området. Syftet med ramverket är att

”stärka medborgarutbildningen och göra lärarna till några av de viktigaste krafterna för förändring”.

 

Definitioner

MIK är ett väldigt brett område såtillvida att det spänner kring flera olika kompetenser. Det handlar bl.a. om vilken roll medier och andra leverantörer av information så som bibliotek, arkiv och internet spelar och vilken funktion de fyller hos den enskilda individen och i det demokratiska samhället. Men MIK handlar i hög grad även om integration av äldre, funktionshindrade och invandrare. MIK skapar förutsättningar för samhällsengagemang, ett demokratiskt deltagande och för att öka ett användargenererat innehåll och användning av virtuella tjänster.

MIK handlar alltså om att förstå mediers roll i samhället, att kunna hitta, analyser och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Det går att dela upp både mediekunnighet och informationskunnighet i olika kompetenser och enligt UNESCO:s ramverk kan dessa vara:

Mediekunnighet

 • Förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle
 • Att veta vilka förutsättningar som krävs för att medier ska kunna uppfylla sina funktioner
 • Kunna kritiskt värdera medieinnehåll utifrån mediernas funktioner
 • Förmåga att använda medier för att kunna uttrycka sig och delta i den demokratiska processen
 • Använda färdigheter som krävs för att producera eget medieinnehåll

Informationskunnighet

 • Definiera och beskriva informationsbehov
 • Söka och använda information
 • Bedöma information
 • Sortera information
 • Använda information på ett etiskt hållbart sätt
 • Förmedla information
 • Använda IKT-färdigheter som krävs för att processa information
Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 10.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.