Stöd för lärande och skolgång

Innehåll

Stödet för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till adekvat handledning och stöd. Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande.

Ansvar

Ålands landskapsregering beslöt den 4 juni 2015 om de nya läroplansanvisningar för stöd och lärande som togs i bruk i grundskolan under läsåret 2015-2016. Anvisningarna ersätter de tidigare avsnitten Stödundervisning och specialundervisning samt Elevhandledning och elevvård i läroplanen för grundskorna på Åland. Stöd för lärande och skolgång benämns också som Trestegsstödet eftersom det motsvarar stödet som ges i finlandssvenska skolorna.

Skolans ledning har ett särskilt ansvar för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och andra berörda. Skolan ska bygga vidare på förundervisningens erfarenheter av de stödåtgärder som ordnats där. Särskild uppmärksamhet ska ges de barn som i barnomsorgen fått specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd. 

Läroplansrevideringen samt modeller och mallar för arbetet finns till höger i rutan för bilagor.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 13.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.