Stöd för lärande och skolgång

Modeller och mallar

Stödet för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till adekvat handledning och stöd. Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande.

Stöd för lärande och skolgång benämns också som Trestegsstödet eftersom det motsvarar stödet som ges i finlandssvenska skolorna. Skolans ledning har ett särskilt ansvar för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och andra berörda. Skolan ska bygga vidare på förundervisningens erfarenheter av de stödåtgärder som ordnats där. 

Stöd i skolan - ett sätt att lyckas

Ålands landskapsregering har tagit fram en folder för dem som har barn i grundskolan. I foldern presenteras de möjligheter som finns för elever som är behov av stöd och hur skolorna arbetar för att erbjuda rätt stöd i rätt tid. Du hittar foldern här invid under Bilagor.

 

 

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.