Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen

Inom utbildnings- och kulturavdelningen utarbetas ett förslag till ny läroplan för barnomsorgen på Åland. Utkastet till läroplan har gått ut på remiss enligt Landskapsregeringens beslut den 21.1.2022.
Remisstiden pågår från 21.1 – 28.3. 2022.

Utbildnings- och kulturavdelningen begär in synpunkter gällande läroplanen. I remissvaren önskas tydliga hänvisningar till kapitel och motiverade förslag till förändring för att inkomna förslag och synpunkter på bästa sätt ska kunna beaktas. Synpunkter på illustrationerna i läroplanen tas också gärna emot. Läroplanen kommer språkgranskas efter remisstiden. 

Utkastet till läroplanen och illustrationer hittar ni längst ner som bilagor.

Kommentarer och synpunkter på utkastet ska skickas till registrator@regeringen.ax senast den 28 mars 2022 med hänvisning till ärendenummer ÅLR2021/ 9002 och rubriken Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen. Övriga kommenarer kan lämnas i kommentarsfältet nedan. 

Lägg till ny kommentar

Varken namn eller e-post kommer att visas på webben i samband med kommentaren.
Publicerad 24.1.2022
Uppdaterad 30.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.