Teman för ämnesövergripande samarbeten

Ämnesintegration eller ämnesövergripande samarbete kan syfta på undervisning som samordnas i ämnen som är besläktade med varandra för att ge ökade insikter. Vissa ämnen har naturliga beröringspunkter genom innehåll som är gemensamt eller liknande. Exempel på sådana beröringspunkter utgående från grundskolans läroplan har därför sammanställts och finns att ta del av till höger under Bilagor.

Tid och omfattning för ämnesövergripande projekt kan variera. Det kan handla om en temadag, en temavecka eller ett tema som finns med under en hel termin. Men ämnesövergripande samarbete kan också ske i form av en eller ett par lektioner där ett tema som berör två eller flera läroämnen behandlas. Ämnesövergripande samarbete kan också ske genom att två lärare koordinerar sin undervisning så att de behandlar samma tema/tidsperiod/fenomen ungefär samtidigt, men utan att slå ihop läroämnenas lektioner. Detta gör att schematekniska problem inte behöver stå i vägen för samarbetet.

Publicerad 1.9.2022
Uppdaterad 2.9.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.