Demokrati

Arbetet i grundskolan ska grunda sig på elevens delaktighet i enlighet med vad lagen anger. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktigde ska gälla alla elever. Eleven ska i takt med sin ålder och mognad och med stöd och uppmuntran från skolan och hemmet ta ett allt större ansvar för sin skolgång och ges medinflytande i frågor som gäller undervisningen och lärmiljön. Eleven ska få vara med och påverka samt kontinuerligt utvärdera skolverksamheten.

För årskurserna 7- 9 ska det finnas ett elevråd och det kan även finnas även för årskurserna 1- 6 och i mindre skolor kan elevrådet även vara gemensamt för åk 1- 9. Elevrådet ska bestå av elevrepresentanter från varje klass eller årskurs och elevrådet ska inom sig utse en ordförande och en sekreterare. Arbetet i elevrådet ska vara en övning i demokratiskt beslutsfattande och ansvarstagande och ska handledas av en utsedd lärare eller annan pedagogisk personal. Elevrådet ska ges möjlighet till ökat elevinitiativ vad gäller skolans undervisning och övriga verksamhet. Elevrådet ska få ge synpunkter på de delar av skolans arbetsplan, trivselstadgan och andra beslut som direkt påverkar elevernas skolgång. Elevrådet ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter innan besluten fattas av den ansvariga nämnden i kommunen. Elevrådshandledaren ska handleda och stöda elevrådet så att de har verkliga möjligheter att förstå och utföra sitt uppdrag. Elevrådsrepresentanter ska få den ledighet som behövs från skolan för att utföra uppdraget samt vid behov kompensation för den undervisning som eleven går miste om i form av stödundervisning och individuell handledning.

Elevrådet finns till för alla elever på skolan. Elevrådet är en plats för elevens röst och alla elever på skolan ska känna sig välkomna att komma med ärenden och frågor till elevrådet. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan. Det primära syftet med elevrådet är att eleverna ska kunna vara genuint delaktiga och känna att deras röst blir hörd.

​Rådde Rådjur

Materialet ”Rådde Rådjur” har tagits fram för att stöda arbetet med barns delaktighet inom barnomsorgen utgående från läroplanens skrivningar. 

Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för barn inom daghem ” Häftet om mitt bästa dagis” samt ett för barn inom fritidshem ” Häftet om mitt bästa fritids”.  Materialet finns i pdf-format och kan därmed skrivas ut på de olika enheterna. 

Materialet finns också upptryckt i analogt format till barnen. Kontakta Emilia Walk-Johansson vid utbildningsbyrån för närmare information om hur du får tillgång till det.

Barnens synpunkter har sammanställts i en rapport, Rådde rapporterar - vad barnen tycker är viktigt inom barnomsorgen på Åland, Den finns upptryckt, en rapport till varje enhet, samt här nedan för utskrift. Kontakta Emilia Walk Johansson om din enhet ännu inte har fått sitt exemplar av den tryckta rapporten.

Rapporten samt allt material finns under Bilagor till höger.

Publicerad 1.9.2022
Uppdaterad 3.10.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.