Grundskola

Kompetenserna i den åländska läroplanen för grundskolan har formulerats för att passa undervisningen i grundskolan. Inom alla läroämnen kopplas de olika kompetenserna in för att kunna underlätta ett helhetsskapande arbetssätt mellan ämnen. I läroplanen för barnomsorgen har kompetenserna formulerats om för att lämpa sig för verksamheten inom barnomsorgen.

De åtta nyckelkompetenserna ska synas i alla årskurser och i alla läroämnen i grundskolan, olika mycket vid olika tidpunkter. Varje elev ska få möjlighet att utveckla alla kompetenser på den nivå som hen har förutsättningar till. Kompetenserna bedöms inte med vitsord men fungerar väl som underlag för den formativa utvärderingen av elevens utveckling.

I ämnesdelen i den åländska läroplanen finns hänvisningar till de olika kompetenserna för att ge läraren riktlinjer och stöd i att ge eleven möjlighet att utveckla de olika kompetenserna. Kompetenserna är inte kopplade till specifika läroämnen utan ingår i alla ämnen och överlappar varandra på många områden. Det ligger i varje lärares uppdrag att forma sin undervisning så att alla kompetenser ingår i undervisningen, med fördel genom ämnesövergripande samarbete.

Grundskolans nyckelkompetenser finns dels upptryckta som broschyr och dels som animerad fil:

Broschyr om nyckelkompetenser enligt läroplanen

 

 

Publicerad 22.2.2022
Uppdaterad 25.5.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.