Den nya läroplanen för grundskolan

Läroplanen för grundskolan på Åland förnyas och kommer att träda i kraft 1.8 2021. Läroplanen är indelad i en allmän del och ämnesdelar i alla grundskolans läroämnen.

Den allmänna delen fastställdes i december 2020, de sju första ämnesdelarna fastställdes i februari 2021 och de övriga ämnesdelarna fastställs eteppvis under vårterminen 2021.

Publicerad 4.2.2021
Uppdaterad 9.9.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.