NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som finansieras av Nordiska Ministerrådet (NMR). NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. Arbetssättet är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. 

  • Vägledningsnätverket ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna
  • Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna
  • Kompetensutveckling för anställda inom vuxenutbildningen ska bidra till att synliggöra aktuella kompetenceutvecklingsbehov och utveckla en organisk modell för kontinuerlig, praxisnära och flexibel kompetensutveckling. 

Här kan du läsa mer om nätverken

Publicerad 18.1.2018
Uppdaterad 25.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.