Elevrådsträff 5 september på Föglö

Grundskolelagen och läroplanen för grundskolan på Åland håller på att skrivas om och i revideringsarbetet är elevernas åsikter viktiga.

Den 5 september kommer alla elevråd i grundskolan (åk 7-9) att samlas för andra gången för att få möjlighet att diskutera och tycka till om några av förändringsförslagen i lagen och läroplanen.

Träffen kommer att fokusera på vissa teman som har valts ut på basen av tidigare elevrådsträff och politikers diskussioner om grundskolan. Teman som bland annat kommer att behandlas är värdegrunden i skolan- alla barns lika värde i skolan (tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, elevpåverkan),elevhälsa och livsåskådning och religionskundskap. Övriga diskussionsområden kommer vara dischplinära åtgärden och skoldagens längd.

Vad man kommer fram till på träffen kommer att användas i den barnkonsekvensanalys som lagrevideringen ska ha som grund.

Elevrådsträffen arrangeras av Landskapsregeringen i samarbete med Rädda barnen.

 

Publicerad 29.8.2018
Uppdaterad 29.8.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.