Barnomsorg

Rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande är den första principen enligt Europeiska kommissionens pelare för sociala rättigheter. Barnomsorgen har en viktig roll i grundläggandet av det livslånga lärandet. Ett livslångt lärande innebär att lärandeprocessen fortgår i alla åldrar och inom alla livsområden, och att lärandeförutsättningarna utvecklas i ett tidigt skede och befästs genom hela utbildningssystemet.

I det livslånga lärandet har åtta nyckelkompetenser, som den vuxna individen kan ha nytta av, utformats. De nyckelkompetenser som anges av EU-kommissionen syftar till att lägga grunden för mer jämlika och demokratiska samhällen och stöder utvecklingen av individens mångsidiga kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Behovet av mångsidig kompetens uppstår ur de förändringar som sker i den omgivande världen. EU-kommissionens rekommendationer för nyckelkompetenser är de kompetenser som alla individer behöver för personlig tillfredsställelse och utveckling, social inkludering och aktivt medborgarskap. Barnomsorgens nyckelkompetenser ska ses som en inledning till motsvarande nyckelkompetenser i den åländska läroplanen för grundskolorna på Åland.

Lärandet en helhetsbetonande process

Läroplanen utgår från lärandet som en process där barnet tillägnar sig kunskaper och färdigheter i växelverkan med andra barn, vuxna och den närmaste omgivningen. Lärandet är en helhetsbetonad process som innefattar handlingar, känslor, sinnesförnimmelser, fysiska upplevelser och tankar. I barnomsorgen lär sig barnet på många olika sätt, till exempel genom att leka, röra på sig, utforska, skapa och uttrycka sina upplevelser. Positiva känsloupplevelser, glädje och nyskapande verksamhet främjar och sporrar barnet att utvecklas och väcker barnets lust att lära. Varje barn ska få möjlighet att utveckla alla kompetenser på den nivå som hen har förutsättningar till.

Mångsidig kompetens löper som en röd tråd genom läroplanen för barnomsorgen och läroplanen för grundskolan, men beskrivningarna av de åtta kompetenserna i läroplanen har anpassats för barnomsorgen. I barnomsorgen arbetas det systematiskt med olika lärområden, ett arbete som i sin tur bidrar till barnets utveckling av mångsidig kompetens. Kompetenserna är däremot inte kopplade till specifika lärområden utan ingår i all verksamhet och överlappar varandra på många områden. Varje lärares uppdrag är att forma det pedagogiska arbetet och arbetet med lärområdena så att alla kompetenser beaktas. All personal i barnomsorgen ska utifrån sin yrkesroll arbeta med nyckelkompetenserna och handleda och stödja barnet i utvecklingen mot mångsidig kompetens.

Barnomsorgens nyckelkompetenser hittar ni här i läroplanen.