Strategier och program

Utbildnings- och kulturavdelningen ger regelbundet ut strategier, visioner och politiska program i syfte att peka ut riktningen för önskad utveckling i skolorna på Åland.

Utbildningspolitiskt program

Det utbildningspolitiska programmet för landskapet Åland beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital, jämlik och jämställd, entreprenörsmässig och integrerad skola och utbildning.

Länk till  det utbildningspolitiska programmet på regeringens webbplats

IKT-strategi

I syfte att stöda utvecklingen inom undervisningssektorn samt att främja en likvärdig undervisning för alla har Ålands landskapsregering gett ut en strategi som stöd för utvecklingen.

Vision

Visionen är att barn, ungdomar och vuxna på Åland, efter avslutad utbildning, ska ha en digital kompetens som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället tack vare en motevarad och digitalt kompetens personal.

Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen är att alla inom utbildningssektorn på Åland, oavsett ålder, ska ha en möjlighet att utveckla en grundläggande digital kompetens för att möjliggöra demokratisk och likvärdig delaktighet i samhället de lever i samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och livslångt lärande. 

IKT-strategin hittar ni under Bilagor!