Läroplaner

Åland har genom sin särställning egen lagstiftningsbehörighet för frågor som rör utbildning och undervisning. Därför har barnomsorgen, grundskolorna och gymnasiet egna läroplaner och läroplansgrunder, vilka uppdateras kontinuerligt. 

Barnomsorgen på Åland

Syftet med läroplanen är att se barnets och elevens utveckling som en helhet och stärka samsynen i barnomsorgen och grundskolan vad gäller omsorg, fostran och utbildning. Alla barn oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar ska få tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning, och verksamheterna ska främja livslångt lärande för alla.

Läroplanen för barnomsorgen beskriver mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande.

Länk till läroplan för barnomsorgen på Åland på regeringens webbplats 

Grundskolan på Åland

Länk till läroplan för grundskolan på Åland på regeringens webbplats 

Ålands gymnasium

Ålands landskapsregering beslutar om läroplansgrunder för gymnasieutbildningen och annan utbildning på gymnasienivå. Läroplansgrunderna omfattar den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum och den grundläggande yrkesutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium. Läroplansgrunderna reviderades 30.3.2021

Utgående ifrån läroplansgrunderna ska skolorna fastställa läroplaner för den allmänbildande gymnasieutbildningen och för alla enskilda utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen. Landskapsregeringen fastställer också läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Länk till läroplansgrund och läroplan på regeringens webbplats

Läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland

Länk till läropolan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland på regeringens webbplats