Grundskolans nyckelkompetens

Digital kompetens som nyckelkompetens inom grundskolan

Digital kompetens innebär att på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt kunna och vilja använda digital teknik för lärande och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår datalogiskt tänkande, kunskap om digitala verktyg, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, digitalt välbefinnande och nätsäkerhet samt problemlösning.

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap för lärandet. Avsaknad av digital kompetens riskerar leda till utslagning från arbetsmarknaden och samhället eftersom den i allt högre grad blir ett grundläggande krav. Under sin skolgång ska alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och sitt datalogiska tänkande. Digitala verktyg och hjälpmedel ska användas i grundskolans alla årskurser, i de olika läroämnena, i det ämnesövergripande arbetet och i det övriga skolarbetet.

För att kunna använda digital teknik och digitalt innehåll behövs en reflekterande och kritisk men samtidigt nyfiken, öppen och framsynt inställning till utvecklingen på detta område. Det behövs också ett etiskt, säkert och ansvarsfullt förhållningssätt till användningen av dessa verktyg samt en förståelse för digital integritet.

Förutom digital kompetens behöver eleven få utveckla sin mediekunnighet. Med mediekunnighet avses förståelse för mediernas roll och funktion i samhället samt förmåga att kritiskt värdera medieinnehåll och förstå vilket budskap och vilken information som presenteras och varför. Mediekunnighet innebär också förmåga att använda tillgängliga medier i sin egen kommunikation, för ett demokratiskt deltagande samt för att skapa innehåll för egen användning.

I och med att användning av artificiell intelligens (AI) ökar i samhället behöver eleven utveckla förståelse för teknikens möjligheter, utmaningar och risker. Eleven ska stödas i kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga för att utveckla förståelse för hur AI påverkar och kan fungera som ett stöd.