MIK

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Information vi tar till oss påverkar i hög grad våra uppfattningar, övertygelser och attityder. Informationen finns runt om oss, allt från andra personer, media, bibliotek till arkiv, museer, förlag och övriga informationsleverantörer inklusive internet. Därför är det viktigt att förstå vilken påverkan kommunikation och information har men lika viktigt är det att lära sig hur man kritiskt granskar dessa. Medie- och informationskunnighet (MIK) ger oss kompetens att tänka kritiskt kring vilket innehåll vi matas med och också delar med andra, vilka innehållsleverantörer som används och också den egna rollen i kommunikation kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 

UNESCO har nu utvecklat ett omfattande läroplan som baserar sig på FN: konvention om mänskliga rättigheter, artikel 19, dvs. var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Rätten innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Friheten innebär ändå inte att vi kan sprida information hur som helst och om vem som helst. Producenten (kan ex. vara du själv) är alltid ansvarig för innehållet i information de förmedlar, speciellt om innehållet väcker konflikter. Att vara medie- och informationskunnig innebär att man kan undersöka och analysera bilder, texter och berättelser i relation till omgivande innehåll och debatt. Dessutom innebär det att man förstår vikten av att respektera varje persons rätt till likvärdighet, värdighet och fred.

Läroplanen ger en ram för utbildning av lärare inom ramen för MIK men den kan också stöda andra grupper, exempelvis studerande, innehållsleverantörer (ex. internetföretag och nyhetsmedier) och medborgare i alla åldrar där de konsumerar, skapar och använder innehåll och information. Den har designats för att också fungera i skolor och utbildningscenter. I filmen nedan beskrivs MIK kortfattat (på engelska).

 

 

MIK grundstenar

MIK har identifierat olika grundstenar i den nya läroplanen. De är indelade i 

 • Informationskunnighet
 • Mediekunnighet
 • Digital kompetens

Dessa är ytterligare indelade i olika mål. Du hittar dem översiktligt i dokmentet nedan:

 

Lärarnas kärnkompetens inom MIK

MIK-läroplanen är indelad i Områden, Läroplansmål och Lärares förmågor. De områden som lyfts är:

 • Styrdokument och vision
 • Läroplan och utvärdering
 • Information, media och internetinstitutioner
 • Organisation och administration
 • Pedagogik
 • Lärarens professionella utveckling

Du hittar en kort översikt över målen och förmågorna i dokumentet nedan:

 

Värdegrunder och attityder som kan stödas via MIK-kompetenser

 • Interkulturell dialog och interreligiös dialog
 • Yttrandefrihet, informationsfrihet och frihet att delta
 • Tolerans och respekt för andra 
 • Medvetenhet om sig själv och värdet av att utmana sin egen övertygelse
 • Förståelse för internationella normer för mänskliga rättigheter
 • Hållbar utveckling, solidaritet och fred