Utvärderingar

Med jämna mellanrum genomförs olika utvärderingar och uppföljningar inom skolans verksamhet. Det kan vara allt från Pisa-undersökningar till Hälsa i skolan och IT-utveckling. Vi lägger här upp relevanta offentliga rapporter som vara till nytta för skolorna på olika nivåer. 

Utvärdering kring skolpersonalens uppfattningar om distansundervsiningen pga Covid-19 under vårterminen 2020

I september 2020 beslöt landskapsregeringen att låta göra en utvärdering gällande hur skolpersonal uppfattat perioden av distansundervsining som uppstod på grund av undantagstillståndet under vårterminen 2020. Utvärderingen utfördes av Livin AB under höstterminen 2020. Målgruppen för utredningen var samtliga skolledare, lärare och elevvårdpersonal som verkade i grundskolan under våren 2020.

Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland

LIITU – en rapport över barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland är en trenduppföljning som samlar in mångsidig information om barns och ungas motionsvanor och -aktiviteter samt faktorer förknippade med dessa. Det är andra gången Åland deltar i undersökningen och den här omgången deltog alla grundskolor, förutom Mariehamn, i studien. Undersökningen besvarades av elever i årskurs ett, tre, fem, sju och nio och resultaten av undersökningen jämförs i rapporten med Ålands tidigare resultat, resultaten i Svenskfinland samt hela Finlands resultat.

Sammanställning av uppföljning av IT-strategier

Inför framtagning av en uppdaterad IT-strategi från 2022 gjordes en uppföljning av den digitala kompetensen i skolorna på Åland. 

Inför framtagningen av IT-strategin 2018 - 2020 gjordes flera uppföljningar på studerande-, lärar- och skolledningsnivå. 

Hälsa i skolan

Utvärderingarna som du hittar i länken nedan gäller generellt för skolorna i Finland. 

Länk till de olika utvärderingarna på regeringens webbplats

Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Kartläggning  av förutsättningar som barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer har inom skolorna på Åland.

Länk till rapporten på ÅSUB:s webbplats.

Ålands gymnasium 2011-2017

En utvärdering har gjort av Ålands gymnasium 2011 - 2017 och publicerades i mars 2018. 

Länk till en sammanfattning av rapporten på Ålands utrednings- och statistikbyrås webbplats.