Målsättningar i lagen

Klippet nedan är hämtat från kap 2, § 5 i Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola och tydliggör och motiverar varför en av nyckelkompetenserna, digital kompetens, inom grundskola barnomsorg är så viktig. Samtidigt visar det också på vad barn från barnomsorgen kommer att möta småningom.

Bild med text om vad lagen säger

Livslångt lärande - utbildningsinnehåll och -former blir allt mer digitala och dessutom utökas möjligheten att ta del av fortsatt utbildning avsevärt om du har en viss digital kompetens när du gått ut grundskola

Trygg, kreativ och ansvarskännande människa - användning av digitala verktyg förutsätter att du tryggt kan ta till dig information på nätet, du får flera uttryckssätt och du tränas i att ta ansvar för vad du gör på nätet

En aktiv samhällsmedborgare - du har flera ytor och kontexter att vistas på när du vill uttrycka dina åsikter eller ta del i samhällets olika tjänster och möjligheter

Stärka sociala färdigheter - med en god digital kompetens har du större möjligheter att umgås och röra dig i digitala medier på ett allmänt accepterat sätt

Demokratiska värderingar, demokratiska arbetsmetoder, jämställdhet, jämlikhet och fredsvilja samt mänskliga rättigheter och motverkande av kränkande behandling - dessa egenskaper behövs både i den analoga som den digitala världen. Dessa är bland annat viktiga i UNESCOS referensram Medie- och informationskunnighet 

Förbättra sin lärandeförmåga och sina förutsättningar för fortsatta studier - digitala verktyg och digital kompetens kan vara till stor nytta om du vill förbättra din lärandeförmåga liksom dina förutsättningar för fortsatta studier (livslångt lärande)

För barnomsorgens del handlar stödjandet av digital kompetens till stor del av att bekanta sig med och känna igen olika verktyg liksom att diskutera frågor såsom trygghet, ansvar, sociala förmågor och mobbning i en kontext där digitala verktyg småningom kommer vara ett medel.