Bild på tecknade olikfärgade personer

IKT-strategi för digital kompetens

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering har tagit fram en IKT-strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023 - 2027. (Dnr: 2023/4387, 13.6.2023)

Strategin tar avstamp i aktuella styrdokument och ramverk för digital kompetens lokalt, nationellt och internationellt och är ett styrdokument vars mål verksamheterna ska sträva att uppnå. 

IKT-strategin innehåller fyra utvecklingsområden som anger riktningen för hur den digitala kompetensen ska utvecklas hos barn, unga och vuxna inom de enskilda verksamhetsområden från barnomsorg till Högskolan på Åland och fria bildningen, se infografik längst ner. Strategin ger också riktljer för hur ansvaret inom en verksamhet kan fördelas för att den övergripande målsättningen ska nås. Strategin ger inga riktlinjer för hurudan typ av verktyg och läromedel som används i verksamheten men den grundläggande tanken är att arbetet med de samtliga fyra utvecklingsområdenna ska leda till en förbättrad digital kompetens hos alla. Den digitala kompetensens olika områden som lyfts i strategin bygger till största delen på den Europeiska referensramen för digital kompetens (DigCom 2.2) samt den finländska motsvarigheten Utbildningsstyrelsens kunskapsbeskrivningar (tidigare kallad Nylitteracitet).

Länk till en svensk version av den europeiska referensramen DigComp 2.2 på Digitala lyftets webbsida

Länk till kunskapsbeskrivningarna på Utbildningsbyråns webbplats

Vision

Åländska barn, ungdomar och vuxna har, efter avslutad utbildning, en digital kompetens som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället tack vare en motiverad och digitalt kompetent personal.  

Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen är att alla barn, ungdomar och vuxna inom utbildningssektorn på Åland har möjlighet att utveckla en grundläggande digital kompetens för att demokratiskt och likvärdigt kunna delta i samhället de lever i samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och livslångt lärande. 

De fyra utvecklingsområdena berör

  • Ledning
  • Lärmiljö
  • Kompetens
  • Stöd

Därutöver finns riktlinjer för både implementering, uppföljning och ansvarsfördelning.

IKT-strategin hittar ni under Bilagor.

Bild med sammandrag av IKT-strategin