Stöd för implementering av IKT-strategin för digital kompetens

En ny IKT - strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland har tagits fram och gäller under perioden 2023 - 2027. Strategin tar avstamp i aktuella styrdokument och ramverk för digital kompetens lokalt, nationellt och internationellt. 

För att stöda den undervisande personalen i implementeringen av stragtegin har har en del handledningsmaterial samlats här på utbildningsbyråns webbplats under huvudfliken Digital kompetens. Utöver det har också ett material tagits fram som bidrar till att alla barn, elever och studerande har möjlighet att utveckla en relevant digital kompetens. Materialet har utarbetats i samarbete med arbetsgruppen för IT-utveckling i skolorna på Åland och bygger delvis på idén med Kiva-materialet. 

Avsikten med materialet är alla barn/elever/studerande i någon form involveras i samtliga delområden av DigComp 2.2 i sin undervisning och i alla ämnen. Här finns information om DigComp 2.2. För att underlätta planeringen har en Excel-mall med möjlighet till filtrering tagits fram. Mallen används inom den egna enheten/arbetslaget/kollegiet. Genom filtreringsmöjligheten kan skolledaren följa upp vilka barngrupper/årskurser/utbildningsprogram som har fått ta del vilket delområde inom vilket ämne samt vilken lärare som varit ansvarig. Mallen kan modifieras för att passa verksamheterna och för att fördefiniera grupper, ämnen och ansvarspersoner. 

Mallen som är i Excel-format hittar ni under bilagor. Observera att den innehåller flera flikar som innehåller text som stöd för processen.

Handledningsmaterialet är inte på något sätt heltäckande och utvecklingsförslag får gärna skickas till Carola Eklund.

Publicerad 4.1.2023
Uppdaterad 30.1.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.