Illustration med person vid dator böcker rymdtema

Stöd för implementering av IKT-strategin för digital kompetens

En ny IKT - strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland har tagits fram och gäller under perioden 2023 - 2027. Strategin tar avstamp i aktuella styrdokument och ramverk för digital kompetens lokalt, nationellt och internationellt. 

För att stöda den undervisande personalen i implementeringen av stragtegin har har en del handledningsmaterial samlats här på utbildningsbyråns webbplats under huvudfliken Digital kompetens. Utöver det har också ett material tagits fram som bidrar till att alla barn, elever och studerande har möjlighet att utveckla en relevant digital kompetens. Materialet har utarbetats i samarbete med arbetsgruppen för IT-utveckling i skolorna på Åland. 

Avsikten med materialet är alla barn/elever/studerande i någon form involveras i samtliga delområden av DigComp 2.2 i sin undervisning och i alla ämnen. Här finns information om DigComp 2.2. För att underlätta planeringen har en progression för digital kompetens tagits fram och ni hittar den här under menyn Progression - digital kompetens. En mall för prioritering och planering av digital kompetens hittar ni under menyn Mall för prioritering och implementering.