Studerandes/barns digitala kompetens

Vilka digitala färdigheter som krävs för medborgare finns bland annat definierat i den europeiska referensramen DigComp 2.2 som är utabetad av Europeiska unionen med målet att förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omvandlingen. Deras handlingsplan stöder den Europeiska pelaren för sociala rättigheter som sätter de ambitiösa politiska målen att minst 80 % av befolkningen med grundläggande digitala färdigheter och att det finns 20 miljoner IKT-specialister nås 2030.

Referensramen tillhandahåller ett gemensamt språk för att identifiera och beskriva nyckelområdena för digital kompetens och uppdaterades våren 2022 med hänsyn till framväxande teknologier som exempelvis artificiell intelligens (AI), Internet of Things eller nya fenomen som distansarbetsförhållanden vilka har lett till nya och ökade digitala kompetenskrav från medborgarens sida. Du kommer direkt till den svenska (delvis) översatta versionen av referensramen genom att klicka på länken under Bilagor.

Referensramen innehåller fem olika kompetensområden indelade i totalt 21 kompetenser. En ytterligare översiktlig fördjupning hittar du i verktyget Padlet. När du kommer in i Padleten kan du klicka på bilderna för att komma till respektive kompetensområden.

Varje kompetens är indelad i tre delar; kunskap, färdigheter och attityder. Du får en mer ingående överblick över den kompetens som ses som viktig genom att att titta genom punkterna nedan. 

1. Information och datakunnighet

Kompetensområdet handlar om att formulera informationsbehov, att lokalisera och hämta digital data, information och innehåll. Att bedöma källans relevans och dess innehåll. För att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.

1.1 Bläddra, söka, filtrera data, information och digitalt innehåll

 • formulera informationsbehov
 • söka efter data, information och innehåll i digitala miljöer för att komma åt dem och för att navigera mellan dem
 • skapa och uppdatera personliga sökstrategier

1.2 Granska data, information och digitalt innehåll

 • analysera, jämföra och kritiskt utvärdera trovärdigheten och tillförlitligheten hos datakällor, information och digitalt innehåll
 • analysera, tolka och kritiskt utvärdera data, information och digitalt innehåll

1.3 Hantera data, information och digitalt innehåll

 • organisera, lagra och hämta data, information och digitalt innehåll
 • organisera och bearbeta dem i en strukturerad miljö

2. Kommunikation och samarbete

Kompetensområdet handlar om att interagera, kommunicera och samarbeta genom digital teknik samtidigt som man är medveten om kulturell och generationsmässig mångfald. Att delta i samhället genom offentliga och privata digitala tjänster och deltagande medborgarskap. För att hantera sin digitala närvaro, identitet och sitt rykte.

2.1 Interaktion med hjälp av digital teknik

 • interagera genom en mängd olika digitala teknologier förstå lämpliga digitala kommunikationssätt för ett givet sammanhang

2.2 Dela med hjälp av digital teknik 

 • dela data, information och digitalt innehåll med andra genom lämplig digital teknik
 • agera som mellanhand, känna till hänvisnings- och citatpraxis

2.3 Engagera medborgare med hjälp av digital teknik 

 • delta i samhället med hjälp av offentliga och privata digitala tjänster
 • söka möjligheter till ökad egenmakt och deltagande medborgarskap genom lämplig digital teknik

2.4 Samarbeta med hjälp av digital teknik

 • använda digitala verktyg och tekniker för samarbetsprocesser använda digitala verktyg för samskapande av data, resurser och kunskap

2.5 Netikett

 • vara medveten om beteendenormer och know-how när man använder digital teknik och interagerar i digitala miljöer
 • anpassa kommunikationsstrategier till den specifika målgruppen och vara medveten om kulturell och generationsmässig mångfald i digitala miljöer

2.6 Hantera digital identitet

 • skapa och hantera en eller flera digitala identiteter för att kunna skydda sitt eget anseende hantera den data man producerar med hjälp av flera digitala verktyg, miljöer och tjänster

3. Skapa digitalt innehåll

Kompetensområdet handlar om att skapa och redigera digitalt innehåll, att integrera och omarbeta digitalt innehåll i befintligt kunskapsmaterial samtidigt som man förstår hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas samt att planera och utveckla begripliga instruktioner för att lösa givna problem.

3.1 Utveckla digitalt innehåll

 • skapa och redigera digitalt innehåll i olika format
 • uttrycka sig digitalt

3.2 Integrera och omarbeta digitalt innehåll 

 • modifiera, förfina och integrera ny information och nytt innehåll i en befintlig kunskapsmassa och resurser för att skapa nytt, originellt och relevant innehåll och kunskap

3.3 Upphovsrätt och licenser

 • förstå hur upphovsrätt och licenser appliceras på digital information och innehåll

3.4 Programmering

 • planera och utveckla en följd av förståeliga instruktioner för ett datorsystem för att lösa ett givet problem eller för att utföra en specifik uppgift

4. Säkerhet

Området handlar om att skydda enheter, innehåll, personuppgifter och integritet, fysisk och psykisk hälsa i digitala miljöer samt vara medveten om digital teknik för socialt välbefinnande och social integration. 

4.1 Skydda enheter

 • skydda utrustning och digitalt innehåll förstå risker och hot i digitala miljöer
 • känna till trygghets- och säkerhetsåtgärder ta tillbörlig hänsyn till tillförlitlighet och integritet

4.2 Skyddande av personuppgifter och sekretess

 • skydda personuppgifter och integritet i digitala miljöer
 • förstå hur man använder och delar personligt identifierbar information samtidigt som man skyddar sig själv och andra från att ta skada
 • förstå att digitala tjänster använder en ”integritetspolicy” för att informera om hur personuppgifter används

4.3 Skydda hälsa och välmående

 • undvika hälsorisker och hot mot det fysiska och psykiska välbefinnandet när man använder digitala tekniker
 • skydda sig själv och andra från möjliga faror i digitala miljöer (t.ex. nätmobbning)
 • känna till digitala tekniker för socialt välbefinnande och social inkludering

4.4 Skydda miljön

 • vara medveten om miljömässig påverkan från digital teknik och dess användning

5. Problemlösning

Kompetensområdet handlar om att identifiera behov och problem samt att lösa begreppsmässiga problem och problemsituationer i digitala miljöer, och att använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter. 

5.1 Lösa tekniska problem

 • identifiera tekniska problem vid användning av utrustning och digitala miljöer samt att lösa dem (från felsökning till att lösa mer komplexa problem)

5.2 Identifiera behov tekniska svar

 • bedöma behov och att identifiera, utvärdera, välja och använda digitala verktyg och möjliga tekniska åtgärder samt att lösa dem
 • justera och anpassa digitala miljöer till personliga behov (t.ex. tillgänglighet)

5.3 Kreativ användning av digital teknik

 • använda digitala verktyg och tekniker för att skapa kunskap och innovation till processer och produkter
 • ingripa individuellt och kollektivt i kognitiv bearbetning för att förstå och lösa konceptuella problem och problemsituationer i digitala miljöer

5.4 Identifiera digitala kompetensluckor

 • förstå var den egna digitala kompetensen behöver förbättras eller uppdateras
 • kunna hjälpa andra med deras digitala kompetensutveckling
 • söka möjligheter till egen utvecking och att hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen