Illustration av personer som bygger pusselbitar på höjden

Mall för prioritering och implementering

Vad och varför

Mallen för prioritering och implementering av digital kompetens är avsedd att användas inom inom verksamheten som helhet eller inom mindre grupper (exempelvis avdelning, lärarlag, profil, ämneslag osv.). Målsättningen är att alla lärare, barn, elever och studerande samt ämnen omfattas av planeringen. Mallarna, en för skolorna och en för barnomsorgen, ska ses som ett stöd vid planering av insatser. Ni hittar mallen under "Bilagor".

Förslag till arbetsprocess:

 • Skolledaren samlar personalen för en genomgång av och diskussion kring prioriteringar, behov och utmaningar gällande digital kompetens i början eller slutet av en termin. Frågeställning som kan vägas in prioriteringarna:
  • Vad borde prioriteras i förhållande till samhällsutvecklingen i stort? 

  • Vad måste prioriteras i förhållande till den egna verksamheten?

  •  Hur hanteras områden som inte prioriteras lika högt?

Rektorer/föreståndare och lärare diskuterar gemensamma satsningar och åtgärder i förhållande till de prioriteringar som görs, exempelvis expertföreläsningar, inköp av program, material och teknik, utökade personresurser, fortbildningar, studiecirklar, info till föräldrarna osv. Dessa speglar ambitionerna de enskilda IKT-planerna.  

 • Lärarna/berörd personal utgår från och arbetar gemensamt med mallen
  • vilka delområden passar bäst i förhållande till ämne och målgrupp (ex barngrupp, årskurs, linje, program etc) 
  • vem är ansvarsperson
  • vilket stöd kan behövas för att genomföra åtgärden
  • delar informationen med skolledaren
    
 • Lärarna/berörd personal arbetar enskilt eller tillsammans med andra kring vilka metoder och arbetssätt som passar bäst in i undervisningen på ett naturligt sätt så att det inte uppstår något merarbete.
   
 • Skolledaren bör få tillgång till lärarnas planer så att de
  • regelbundet kan följa upp att alla barn/elever/studerande berörs av samtliga delområden under perioden
  • regelbundet kan följa upp att samtliga lärare ansvarar över någon åtgärd
  • vid termins-/skolårsslut kan utvärdera åtgärderna och göra en grovplanering inför nästa termin/skolår
  • vid termins-/skolårsslut kan lämna in information eller en utvärdering av detta till utbildningsbyrån. Utbildningsbyrån kan utgående från lärarnas utvärdering av metoder och arbetssätt anonymt sprida goda exempel till andra skolor och verksamheter