Grundläggande digital kompetens

En grundläggande digital kompetens behövs för att använda digitala tjänster, kommunicera, hantera information, lösa problem och kunna samarbeta på ett mångsidigt sätt. Kompetensen behövs också för att skapa och dela digitalt innehåll på ett effektivt, säkert, kritiskt, kreativt och etiskt sätt. 
 
Som lärare behöver man dra nytta av den digitala teknikens möjligheter för att stöda lärandet, förbättra administrativa processer och framför allt för att utveckla mångsida undervisningsmetoder. Som lärare behöver man också hjälpa studerande att förstå hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen och det egna privatlivet.

Som samhällsmedborgare, dit alla barn, unga och vuxna inom utbildningssektorn hör, behöver man en kompetens som motsvarar de krav som finns i samhället runt om dem. 
 
De utvärderingar kring digital kompetens i skolorna på Åland som görs av utbildningsbyrån baserar sig på DigComp 2.2, DigCompEdu och MIK

DigCompEdu är ett ramverk om digital kompetens för utbildare och riktar sig till all undervisande personer på alla nivåer, från tidig barndom till högre och vuxenutbildning, inklusive allmän och yrkesutbildning, specialundervisning och icke-formella inlärningskontext. Ramverket består av 21 kompetenser inom fem olika kompetensområden. 

DigComp2.2 är en referensram för alla medborgare (barn, elever, studerande, vuxna) för att tillhandahålla ett gemensamt språk för att identifiera och beskriva nyckelområden för digital kompetns och också ett verktyg för att förbättra medborgares. Referensramen kan också hjälpa beslutsfattare att formulera policyer som stöder digital kompetensuppgyggnad. 

I menyn hittar ni närmare information om innehållet i ramverken gällande digital kompetens.

Publicerad 21.2.2022
Uppdaterad 30.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.