Barnomsorgens nyckelkompetens

Digital kompetens som nyckelkompetens inom barnomsorgen

Digital kompetens innebär att på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt kunna och vilja använda digital teknik för lärande och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår datalogiskt tänkande, kunskap om digitala verktyg, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, digitalt välbefinnande och nätsäkerhet samt problemlösning. Datalogiskt tänkande innebär logiskt tänkande, en förmåga att känna igen mönster, bryta ner problem och sortera bort detaljer. 

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap för lärandet. Digital kompetens efterfrågas i allt högre grad i samhället. Därför är grunder i digital kompetens viktiga för att ge barnen en jämlik utgångspunkt för deltagande i kommande skolgång och i förlängningen för det livslånga lärandet. För att kunna använda digital teknik och digitalt innehåll behövs ett reflekterande och kritiskt men samtidigt nyfiket, öppet och framsynt förhållningssätt till utvecklingen på detta område. Inom barnomsorgen är det viktigt att detta förhållningssätt också upprätthålls av personalen. Det behövs också ett etiskt, säkert och ansvarsfullt förhållningssätt till användningen av dessa verktyg samt en förståelse av digital integritet och på vilket sätt man i verksamheten kan använda digitala verktyg på ett sätt som gynnar lärande.

Digital dokumentation är också en del av den pedagogiska dokumentationen och används i samband med att barnen leker, undersöker, rör på sig samt upplever och producerar konst. Då barnen ges möjligheter att göra olika försök och att producera innehåll självständigt och tillsammans med andra barn med hjälp av digitala verktyg främjas deras kreativa tänkande, samarbetsförmåga och läsfärdighet.

Nycklar till nyckelkompetensen

  • I verksamheten kan detta innebära att
  • barnet bekantar sig med säker och ergonomisk hantering av digitala verktyg
  • barnet får möjlighet att tillsammans med personalen använda digitala verktyg för informationssökning och kreativt arbete
  • barnet får lära sig analog programmering
  • barnet undersöker och stiftar bekantskap med olika digitala verktyg tillsammans med personalen
  • barnet får bekanta sig med olika funktioner i digitala verktyg
  • barnet får fundera över vad som är sant eller falskt på nätet och kring etiska frågor såsom att be om lov innan en fotograferar och delar bilder eller filmer
  • personalen använder digitala verktyg för till exempel läsning/högläsning så att det tillför en ny dimension i det språkutvecklande arbetssättet.