Distansundervisning

Styrdokument

Distansundervisning handlar inte om att flytta ut undervisningen på Internet och därmed göra exakt på samma sätt som i den traditionella undervisningen i klass. Undervisningens struktur och metoder berörs i hög grad om en undervisning som möjliggör ett livärdigt deltagande ska bli möjlig. I detta ingår allt från lärmiljö och bedöming till kommunikation och delaktighet.

Skolan/utbildningsanordnare måste säkerställa en hög kvalitet för distansstuderande och tydliggöra ansvarsfrågan för de olika parterna gällande design, utveckling och undervisning rörande distansundervisning. Styrdokumentet nedan ger förslag på nyckel- och ansvarsområden som med fördel behöver vara planerade. Styrdokumentet lyfter också vikten av uppföljning och utvärdering av processen liksom vikten av en tydlig struktur och innehåll i en kurs eller ett ämnesområde. Dokumentet ska ses som en mall som skolor/utbildningsanordnare kan utgå ifrån vid planering av distansundervisning oberoende om den är av tillfällig karaktär eller en undervisningsform för en hel utbildning.

En anpassad mall delgavs grundskolorna under perioden när de flesta skolorna bedrev distansundervisning under Covid-pandemin:

Tips för distansundervisning

Tipsen nedan är framtagna inom ramen för Ifous-programmet DigiLi och baserar sig såväl på deltagarnas erfarenheter som på föreläsares tips.

Kommunikation

Verktyg för kommunikation

 • Tydliggör via vilket verktyg kommunikationen med de studerande sker. Undvik flera olika (ex mejl, lärplattform, studieadministrativt system, sociala medier)Texten som visas när man klickat på rubriken.
 • Tydliggör när du är anträffbar i realtid, när bedömning av uppgifter och prov ska vara klara osv.

Konferensverktyg

Möjlighet till 

 • break-out rooms ex. Zoom
 • direkt koppling mellan möteslänken och kalendern (tydlighet)

Lärplattform

 • all information och verksamhet utgår ifrån en och samma plattform
 • muntlig feedback direkt i systemet
 • ha alltid en reservplan

Lärmiljö 

Allmänt tips - krångla inte till det - Less is more

Modeller för lärmiljö - att utgå ifrån vid planering av modeller (Charlotta Hillis föreläsning)

 • När flödar undervisningen smidigt mellan olika (digitala) miljöer?
   
 • När blir undervisningen splittrad? När blir den digitala miljön kaotisk?
   
 • När är eleverna mest/minst aktiva? 
  • Ser en risk att elever blir mindre aktiv om läraren föreläser utan något interaktion med elever
    
 • När är läraren mest/minst aktiv?
  • Om uppgifter är för utmanande finns risk att elever tappar motivationen och istället blir mindre aktiva
    
 • När behöver flödet ändra riktning?
  • När behövs pauser från den digitala miljön?
  • När kan upptäckter göras utanför flödet?

Mer att läsa https://www.gillysalmon.com/e-tivities.html

Inkluderande kursdesign

Tips på olika digitala verktyg i olika sammanhabg

Bedömning

Arbeta generellt mer formativt

Återkoppling

 • muntlig feedback via ljudfiler 
 • videofeedback

Övrigt

Varierande aktiviteter

 • Inte bara lyssna och besvara frågor.
   
 • Ta tillvara den tid ni har till förfogande för de studerande.
   
 • Långa enskilda uppgifter lämpar sig bättre utanför lektionstid

Digitala verktyg

 • Använd en och samma plattform där material och kursinformation finns. Det kan annars upplevas som förvirrande för studerande
   
 • Undvik flera olika digitala verktyg med liknande funktioner 
   
 • Undvik att införa flera nya verktyg och funktioner på en och samma gång.
   
 • Se till att det finns teknik som möjliggör de aktiviteter som är planerade att genomföra, exempelvis för gruppdiskussioner, program för samarbete osv. 
   
 • Ta inte för givet att eleverna kan/behärskar ett verktyg bara för att de är unga. De behöver, likväl som du som lärare, bekanta sig med verktyget och förstå i vilket syfte det används!

Instruktioner

 • Kan vara både visuellt och textbaserat
   
 • Var tydlig med vilka förväntningarna som finns, exemplifiera
   
 • Alternativa sätt att göra uppgifterna

Självstudier

Schemalägg också den tid läraren förväntar sig att studerande ska ägna sig åt självstudier, inte endast inbokade undervisningstillfällen eller möten med lärare över nätet.