Fotografi av en del av Självstyrelsegården

Om utbildningsbyrån

Organisation och ledning

Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Myndighetens uppdrag är att biträda den politiska regeringen i arbetet med att styra landskapet Åland och förverkliga regeringens politik.  Avdelningarna, dit bland annat utbildnings- och kulturavdelningen hör, handlägger regeringens ärenden inom sina olika sakområden. Landskapsförvaltningen sköter de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten. 

Utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildnings- och kulturavdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.  Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena. 

Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån, som är en byrå under utbildnings- och kulturavdelningen, har bland annat som målsättning att främja välmående, jämlikhet och jämställdhet, integration, entreprenörskap, flexibilitet och digitalisering inom utbildningssektorn. Byrån ansvarar för detta genom sitt lednings- och tillsyns- och utvecklingsuppdrag. 

Om utbildning.ax

Syftet med websidan utbildning.ax är att vara en resurs för utbildningssektorn på Åland som snabbt och enkelt når ut till målgruppen med relevant information om vad som är på gång inom byrån, i skolorna, inom barnomsorgen och i vår omvärld. Ett annat syfte är att synliggöra byråns verksamhet, vilken omfattar allt från barnomsorg till Högskolan på Åland.

Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och tar upp aktualiteter inom skolvärlden på Åland och i vår omvärld. Samtliga offentliga beslut och styrdokument finns ursprungligen publicerade på landskapsregeringens webbplats regeringen.ax och till vissa delar länkas informationen till denna sida. Landskapsregeringens officiella meddelanden och allmänna handlingar kommer fortsättningsvis att publiceras på landskapsregeringens webbplats och distribueras till skolor och andra mottagare enligt vedertagen praxis.

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Vi tar gärna emot alla tankar om upplägg och innehåll och ser det också som positivt ifall ni önskar bidra med tips och material som passar in på sidan!