Vuxenutbildning på distans

Ålands landskapsregering deltar i ett FoU-program om Vuxenutbildning på distans. Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. Syftet med programmet är att vuxenutbildningens distansutbildning kontinuerligt utvecklar didaktiska metoder och verktyg i syfte att höja kvalitén för att stärka vuxenstuderandes lärande och utveckling samt minska avhoppen.

De förväntade effekterna är:

 • de lärare som medverkar i programmet har utvecklat en bredare repertoar av didaktiska metoder och arbetssätt som kan användas och anpassas utifrån deltagarnas olika förutsättningar och behov och skapa ökad flexibilitet

 • deltagarnas professionella praktik har stärkts samt blivit föremål för samtal och gemensamreflektion,

 • deltagarna har ökat sin förståelse för och förmåga att värdera och använda vetenskapliga texter – såsom att tolka forskningsresultat och ökad förståelse för hur forskningsresultat kan används i utvecklingen av verksamheten,

 • verksamheten, genom samverkan mellan programmets medverkande och forskare, har utvecklats så att avhoppen inom vuxenutbildningen minskat och att kvalitén inom vuxenutbildningens distansutbildning höjts 

 • huvudmannen upprättar en långsiktig plan för hur kunskaper och erfarenheter från FoU-programmet delas med de verksamheter och personal som inte deltagit i programmet, 

 • huvudmannen utvecklar organisationen och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbart utvecklingsarbete, 

 • flera av de medverkande i programmet dokumenterar och publicerar sitt utvecklingsarbete i Skolportens artikelserie Leda&Lära,

 

En utvecklingsgrupp deltar från Åland och i den finns deltagare från Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland. Utbilningsbyrån representeras i forskningsprogrammets styrgrupp samt fungerar som samordnande processledare för utvecklingsgruppen. De deltagande skolornas rektorer bildar tillsammans en lokal styrgrupp för att skapa ett så bra stöd som möjligt för deltagarna att delta i programmet och nå resultat.

Programmet pågår fram till och med våren 2025 och de förväntade effekter är

 • Ökad likvärdighet
 • Förbättrad kvalitet i fjärr- och distansundervisning
 • Samsyn inom medverkande organisationer på skolans digitalisering och på fjärr- och distansundervisning som en del av den
 • Minskat resande för både lärare och elever, vilket innebär tids- och miljövinster
 • Ökad nationell kompetens inom området digital (fjärr/distans)undervisning