Anvisningar

Ledning av säkerheten

Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i barnomsorgen och skolan. För att uppnå en övergripande trygghet och säkerhet krävs att de olika delområdena leds systematiskt. Med hjälp av den modell som utvecklats inom EduSafe-projektet blir hanteringen av den övergripande säkerheten inom verksamheten mer systematisk och kolloborativ. Säkerhetsarbetet ger på det här sättet mer bestående resultat i förhållande till verksamhet som är splittrad och genomförs på individnivå.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns instruktioner för ledning av säkerheten. 

Instruktioner för ledning av säkerheten

Validering

Antagningskriterier och dimensionering

Dimensionering av antalet studieplatser ht 2019 och underlag för planeringen inför 2020-2021

Betygsmallar

GDPR - skolornas informationsskyldighet

I enlighet med den nya dataskyddsförorningen som trädde i kraf 25.5.2018 är det varje skolas skyldighet att informera elever, studerande och vårdnadshavare om hur personuppgifter behandlas. Punkterna i mallen är sådan som skolan kan ha med i sitt informationspaket och kan anpassas och utökas enligt den enskilda skolans behov. 

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 15.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.