Gymnasieutbildning för alla unga

Utvecklingsprojektet Gymnasieutbildning för alla unga genomförs under åren 2022 och 2023  i syfte att granska lagstiftningsbehov, tydliggöra kommuners, myndigheters och skolors uppdrag och utveckla strukturer, arbetssätt och rutiner genom samverkan mellan berörda myndigheter. Landskapsregeringens målsättning är att stärka kontinuiteten i utbildningsvägen från grundskolan genom utbildning på gymnasienivå till en gymnasieexamen som kan utgöra grund för fortsatta studier eller karriär i arbetslivet. Ålands landskapsregering, utbildningbyrån är projektägare.

Inom utvecklingsprojektet ska en samverkan mellan olika myndigheter och aktörer utvecklas för att förebygga att ungdomar hoppar av skola och utbildning och utvecklar utanförskap. De olika intressenterna måste bli bättre att på ett snabbare sätt upptäcka dessa elever, studerande och ungdomar.

Åtgärderna i projektet är:

  • utreda och förtydliga målgruppen, dess utseende, omfattning och behov
  • vilka insatser görs i övriga Norden för att förhindra ungdomars utanförskap? Hur bra funkar de nordiska modellerna/systemen? Hur ser den lagstiftningsmässiga grunden ut i respektive land?
  • utreda och förtydliga kommunens, skolans och olika myndigheters ansvar och roller för att skapa en struktur med klara ansvarsområden samt vid behov föreslå nödvändiga lagstiftningsmässiga förändringar
  • tydliggöra Ungdomshuset Boosts/Ung resurs roll och ansvar, befogenheter
  • utreda hur kommunens aktivitetsansvar kunde utformas och föreslå lagstiftningsmässiga förändringar
  • utveckla samverkansformer mellan grundskolan, utbildning på gymnasienivå och KST för att bl.a. fånga upp unga som hotas av utanförskap
  • utveckla arbetssätt och rutiner för individuella åtgärder som syftar till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning
  • kompetensutveckling inom handledning och vägledning vilket kräver specialkunskap.
  • utveckla en registerfunktion för barn och unga i kommunen

Projektledare är Niclas Karlsson, niclas.Karlsson@regeringen.ax