Slutrapporter från tre olika projekt och arbetsgrupper

Utbildningsbyrån har under år 2023 haft tre olika projekt och arbetsgrupper. Slutrapporterna är nu godkända och här är lite information om vad som händer nu.

Projektrapport ”Gymnasieutbildning för alla unga”

Ålands landskapsregering har fattat beslut om att överföra rapporten till lagberedningen för vidare åtgärder vad gäller revidering av befintlig lagstiftning. En arbetsgrupp ska arbeta vidare med att utreda hur ett utökat aktivitetsansvar och uppsökande arbete kan införas i kommunerna.

I projektet har man studerat hur man arbetar med aktivitetsansvar och uppsökande verksamhet i Norrtälje och Helsingfors, och det konstateras att det på Åland saknas ett aktivitetsregister eller läropliktsregister som finns i Sverige och Finland. Projektrapporten rekommenderar att förslag till en förberedande utbildning vid Ålands gymnasium tas fram och prioriteras eftersom förberedande utbildning som kan leda till större aktivitet bland ungdomar helt saknas på Åland idag.

Slutrapport ”Utredning hur Ålands folkhögskolas verksamhet kunde utvecklas inom myndigheten Ålands gymnasium”

Ålands Landskapsregering har fattat beslut om att överföra rapporten till lagberedningen för vidare åtgärder vad gäller revidering av befintlig lagstiftning. En ny arbetsgrupp tillsätts under år 2024 för att utveckla en struktur för och ge förslag på innehåll och läroplan för en förberedande utbildning för gymnasiestudier (motsvarande utbildning som handleder för examensutbildning, HUX i riket) samt ge förslag på ny lagstiftning som behövs i anslutning till denna. I slutrapporten ser man stora möjligheter till samarbete för de olika skolorna i och med utvecklandet av den förberedande utbildningen.

Slutrapport ”Högskoleförberedande studier inom den grundläggande yrkesutbildningen”

Ålands landskapsregeringen har antecknat sakkunniggruppens slutrapport för kännedom. Sakkunniggruppen har utvärderat den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH, samt dess innehåll och kommit med utvecklingsförslag. 
I rapporten rekommenderas inga förändringar av HUTH-upplägget just nu men i rapporten konstateras att det skulle vara önskvärt om HUTH-studier även kunde erbjudas närvårdar- och sjöfartsstuderande. Kommande nya läroplan som börjar gälla från hösten 2024 kommer att möjliggöra att HUTH-studier kan införas även på utbildningsprogrammet för närvårdare.

Rapporterna hittar ni under Bilagor.