Föreläsarpresentation Ann-Christina Kjeldsen

Ann-Christina Kjeldsen är filosofie doktor i logopedi från Åbo Akademi. Hon utbildade sig först till klasslärare och verkade som klasslärare i Godby skola, Finström. Efter speciallärarexamen verkade Ann-Christina som specialklasslärare i Kyrkby högstadieskola och sedan i Godby högstadieskola fram till sin pensionering. Hon har en magister- samt licentiatexamen i pedagogik vid Åbo Akademi.
Ann-Christinas avhandling heter Den nordiska modellen: Systematisk språklek och tidig läs- och skrivutveckling- en 10-årig fonologisk interventionsstudie från förskola till och med årskurs 9. (The Nordic Model: Language games promoting literacy skills- a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9).  Avhandlingen utgör en replikation och förlängning av Ingvar Lundbergs klassiska Bornholmsstudie och genomfördes under åren 1997-2007 i daghem och skolor I landskapet Åland. Språklek enligt Bornholmsmodellen genomfördes 15-20 minuter dagligen under förskoleåret och två månader i början av det första skolåret. Vinnare var de barn, som från början kunde vara i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter, och som genom träningen redan från årskurs 1 lyftes till en genomsnittlig läs- och skrivnivå. Denna position behöll de genom hela grundskolan.

Ann-Christina håller föreläsningen Språklek före läsning både på torsdag och fredag under Dialog 2020, där hon presenterar resultaten från sin doktorsavhandling. Målgruppen är barnträdgårdslärare i barnomsorgen och klasslärare som undervisar i årskurs 1 i grundskolan. Skolledare, politiker och andra som är intresserade av hur man tillsammans kan arbeta för att utveckla barns språk-, samt läs- och skrivutveckling är också särskilt välkomna!