Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm och utbildar skolpersonal inom grund- och gymnasieskola, med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Anna är också författare till böckerna Utanförskap i skolan- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen (2018) samt God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan (2021). Böcker som ges ut under våren 2023 är ”NPF för lärare- fokus på pedagogiskt arbete” och ”Övergångar i gymnasievardagen - arbeta systematiskt för en tillgänglig lärmiljö”

Anna Borg föreläser båda dagarna på Dialog 2023 under rubriken Arbeta systematiskt med skolnärvaro och smidiga övergångar i skolan.

Läs mer om övriga föreläsare!

Läs mer om Dialog 2023 här!