HBTQIA handlingsplan

Alla på Åland ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För att nå dit antog Ålands landskapsregering en handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället, HBTQIA-personers lika villkor i det åländska samhälllet - 2019 - 2025

Syftet med handlingsplanen är att vara ett verktyg för att göra samhället mer tillgängligt, tryggt och inkluderande för hbtqia-personer och fungera som stöd vid planering och utformningen av olika verksamheter. Åtgärderna i planen handlar bland annat om att höja kunskapen på hbtqia-området genom olika utbildningsinsatser, synliggörande och ett aktivt värdegrunds- och normkritiskt arbete.

Notera att vissa lagar som är av betydelse för arbetet med hbtqia-rättigheter har ändrats sedan handlingsplanen skrevs, bland annat lagen om barnomsorg och grundskola.

Ni hittar handlingsplanen på utbildningsbyråns webbplats https://www.utbildning.ax/resurser-stod-larare/jamstalldhet-jamlikhet/hbtqia