Läroplan för barnomsorgen på Åland

Landskapsregeringen har utarbetat en ny läroplan för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022. (ÅLR 2021/7287, beslut U2 109)

Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet och grundar sig på landskapslagen och förordningen om barnomsorg och grundskola. Landskapslagen 2020/32 trädde i kraft i januari 2021 och parallellt med utarbetandet av den nya lagen har en ny läroplan tagits fram. Läroplanen har varit på remiss från 21.1 – 28.3. 2022.

Syftet med lagen och läroplanen är att se barnets och elevens utveckling som en helhet och stärka samsynen i barnomsorgen och grundskolan vad gäller omsorg, fostran och utbildning. Alla barn oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar ska få tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning, och verksamheterna ska främja livslångt lärande för alla.

Läroplanen för barnomsorgen beskriver mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande.

Läroplanen kommer att tryckas upp och distribueras till daghemmen och planeras att publiceras på www.laroplan.ax inom augusti 2022. 

Du kan hitta läroplanen för genomläsning i pdf format till höger.