En ny IKT-strategi för utbildningssektorn på Åland är nu antagen

IKT-strategin för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023 - 2027 antogs den 13 juni 2023. Strategin riktar sig till hela utbildningssektorn på Åland, vilket inkluderar barnomsorg, grundskola, gymnasium, högskola och fri bildning. 

IKT-strategi är ett styrdokument omfattanden fyra utvecklingsområden som ger riktning för hur den digitala kompetensen ska utvecklas hos barn, unga och vuxna. Uvecklingsområdena omfattar Ledning, Lärmiljö, Kompetens och Stöd. För att säkerställa att målen uppnås, ger strategin också riktlinjer för ansvarsfördelningen inom verksamheterna. Strategin ska ses som ett stöd och en vägvisning för vilken kompetens barnomsorg och skolor ska jobba för att uppnå. 

Den övergripande målsättningen är att alla inom utbildningssektorn på Åland, oavsett ålder, ska ha möjlighet att utveckla en grundläggande digital kompetens för att möjliggöra demokratisk och likvärdig delaktighet i samhället de lever i samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och livslångt lärande.