Projekt för att förebygga skolavhopp, utanförskap och stärka ungas välmående

Ålands landskapsregering kommer att starta upp projektet ”Gymnasieutbildning för alla unga” som ska genomföras under åren 2022–2023. Projektet syftar till att granska lagstiftningsbehov, tydliggöra kommuners, myndigheters och skolors uppdrag och utveckla strukturer, arbetssätt och rutiner genom samverkan mellan berörda myndigheter. Det övergripande målet är att höja den allmänna utbildningsnivån genom att fler uppnår en gymnasieexamen som ger en grund för en yrkeskarriär, och fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet eller genom fortsatta studier. Genom projektets insatser motverkas avhopp och utanförskap och ungas välmående stärks.

Inom ramen för projektet kommer landskapsregeringen att tillsätta en styrgrupp som består av representanter för utbildningsbyrån, grundskolan, Ålands gymnasium, kommunerna (KST) och AMS. Styrgrupp som kommer att utses under hösten.